Protokoll 180327

Protokoll fört vid telefon sammanträde nr 2, 2018-03-27 kl 19:30

Närvarande:

Cecilia von Braun
Lars Woxneryd
Jenny Olofsson
Sven-Göran Lindström
Louise Jonsson
Hans Adolfsson, adjungerande kassör

Anmäld frånvaro:

Jan Tisell
Towe Sjödell

 • 15 Mötets öppnande

Mötet öppnades

 • 16. Val av mötesordförande

Cecilia von Braun valdes till mötesordförande

 • 17. Val av protokollförare

Jenny Olofsson valdes till protokollförare

 • 18. Val av justeringsman

Sven-Göran valdes till justeringsman

 • 19. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

 • 20. Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.

 • 21. Godkännande av Au-beslut

Inga AU-beslut fattade

 • 22. Inkomna och utgående skrivelser
  * inbjudan avelskonferens 2018.
  Informerar om inbjudan.
  * Handbok för utställningsansvariga.
  Information om att allt ligger på skk’s sida numera.
  * dispens för domarkonferens med hundsläpp.
  Ansökt om en av dagarna den sista helgen september i Grönahult.
  * GDPR- nya dataskyddsförordningen.
  Information om den.
  * Auktorisering exeriördomare.
  Theres Johansson Gbvd och Bbg. Bertil Lundgren gruppallround för grupp 6
  * Div mailkonversationer

-Jan Tisell ska kontrollera vem som blir uttagen till Länskampen Syd. Ej klart ännu.

-Förslag på statuter för årets hund Syd.

-påmint CS utställningsansvarig om utställningen 2020 om att den blir klar och godkänd.

Fått ok att vi kan boka domare för 2020.

-dispensen för viltspårdomaraspirant Marie Bengtsson är godkänd och hon kan nu gå klart sin utbildning till viltspårdomare i Syd.

-flyg och hotell är bokat och klart till vår finska utställningsdomare.

-kassören skickat info om hemsidans kostnader

-konversation mellan skk, ordförande och sekreterare ang kostnader och koder för katalogprogrammet och internetanmälan.

-före detta utställningsansvarig har fått brev om att denne inte blev omvald i styrelsen.

-före detta utställningsansvarig har fått faktura på dator, skrivare mm som denne inte lämnat tillbaka till klubben.

 • 24. Ekonomi

Kassören redogör för ekonomin, minskat en del pga arvode, rosetter, flygbiljett och material. Beslutar att rosetter och inventarier ska läggas på lagersaldo hädanefter.

Kassören behöver också årsmötesprotokoll och protokollet för konstituerande mötet att lämna till banken.

 

 • 25. Utställningskommittén
  * folk till utställningen

Cecilia, Jan, Sven-Göran och Hans kommer att sitta som kommisarie, i bestyrelse och i insläppet bägge dagarna.

* sponsorer
Var och en söker efter sponsorer till utställningen. Fodersponsor är redan klar och det kommer att bli Prima Dog i år.

Tackkort att lämna till de som sponsrar oss är gjorda och finns hos sekreteraren.

* domare
Har fått klartecken från utställningsansvarig i CS att vi kan börja söka domare till 2020. Vi startar efter vår utställning 2018.

* utställningsplats
Förslag på att utställningen ska flyttas runt i våra 4 län. Olika tycke om detta. Vi lägger ut en blänkare på FB för att se vad våra medlemmar tycker. Tar upp frågan vidare till nästa möte.

* internetanmälan
Avvaktar med detta till nästa år.

 • 26 Jaktkommittén

Inget nytt.

 • 27.Medlems och IT-kommittén

Daniel (vår gamla webbmaster) har hjälp oss att få Sbak Syd’s hemsida SSL certifierad.

 • 28. Övriga frågor
  * statuter årets hund syd
  Mailas ut så de kan bli godkända av övriga styrelsemedlemmar. Väntar dock på att spårstatuterna ska bli klara.
  * delegater fullmäktige
  5 maj är det möte i Stockholm. Sven-Göran, Lars och Hans åker från LA syd.

* årsmöte 2019
förslag är att lägga årsmötet i Halmstad helgen efter vasaloppet.

 • 29. Nästa möte

Telefonmöte den 7/5 kl 19.30.

 • 30. Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.