Protokoll 200408

SvenskaBassetklubben, avd 4 Syd.

 

Protokoll fört vid telefon sammanträde nr 2, 2020-04-08 kl 19:30

Närvarande:

Cecilia von Braun
Jenny Olofsson
Sven-Göran Lindström
Fredrik Sundberg
Kim Klint
Anders Johnsson
Lotta Nilsson
Lars Woxneryd, ansluter vid § 20. 

 • 15 Mötets öppnande

Cecilia hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

 • 16. Val av mötesordförande

Cecilia valdes till mötesordförande

 • 17. Val av protokollförare

Jenny Olofsson valdes till protokollförare

 • 18. Val av justeringsman

Lotta Nilsson valdes till justeringsman

 • 19. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

 • 20. Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll lästes upp och godkändes

 • 21. Godkännande av Au-beslut
  *Valberedning. Förslag till vakant post är Sofie Bengtsson. Styrelsen beslutar att välja in Sofie till valberedningen.

*Banköverflyttning. Styrelsen godkänner att Lotta byter bank från Sparbanken Göinge till länsförsäkringar för att hon lättare kan handha ekonomin från där hon bor.

 • 22. Inkomna och utgående skrivelser
  *Remiss ang. revidering av drevprovsreglerna. Denna är skickad till drevprovsdomarna för att de ska kunna komma med åsikter som ska inkomma skriftligt till Cecilia eller Torben för inskick till CS.

*Hylte jaktmässa. Inga hundmontrar fick plats i år och nu är mässan  inställd pga Covid19.

*Dispens hundförbud. Är ansökt om sista helgen i september. Det ska hållas i år, liksom förra året, i samarbete med LA öst. I år hos oss på Grönahult, Kronobergs län.

*Info och tips från SKK om Corona viruset, administrativa avgifter vid inställd tävling i rallylydnad/lydnad, om SKK Internetanmälan.

*Ang åretshund. Felstavat namn i diplom. Är tillrättat.

*Från SKK om inställda utställningar. Info om hur man går tillväga för att anmäla att utställningarna är inställda

*Info om vår utställning. Vår utställning blev inställd och vi beslutar för att betala tillbaka anmälningsavgiften till de som anmält. Mail kommer att gå ut till de berörda.

*Diciplinåtgärd. Vi har fått svar från SKK om vår disciplinanmälan gällande uppförande på vår utställning 2019. Uppfödaren tilldelas en erinran.

*Nytt jaktprov. Mail har cirkulerat om nya jaktprovsregler.

*Medlemslista. Ny lista har kommit ut.

*CS hemsida. Nu har SM vinnare från långt tillbaka i tiden åter kommit in på hemsidan.

*Viltspårdomare. Lars fick delegerat att skicka tackkort med trisslott till anlitade viltspårdomare 2019. Han har fått ett tackmail från en av domarna som tyckte det var en fin gest av oss att dela ut.
Drevprovsdomarna fick i stället, genom sitt deltagande i kollegierna, chans att få en Ultracom R10.

*Ny medlem. Vi godkänner att vi tar emot en ny medlem till vår avdelning. Cecilia meddelar CS vårt beslut.

*Ny uppfödare. Tillagd på vår hemsida.

 • 24. Ekonomi

Fortfarande stadig. 82000 kr i kassan.

 • 25. Utställningskommittén
  *Motion till fullmäktige. Vi kommer att lämna en motion till fullmäktige gällande CK:s status på utställning. Majoritet i styrelsen röstar igenom detta förslag.

*Återbetalning. Vi beslutar att hela anmälningsavgiften till vår inställda utställning betalas tillbaka. Mail utgår till de berörda.

 • 26 Jaktkommittén
  *Motion från LA NÖ till fullmäktige. Förslag till nya jaktprovsregler.
 • 27.Medlems och IT-kommittén

Inget för dagen.

 • 28. Övriga frågor

Basset bladet nästa stopp den 15/5. Till detta skickar vi jaktprovsresultat ev viltspår. Litet reportage om Lotta och Torben.

Diskussion om kommande sommarfest.

 • 29. Nästa möte
  Telefonmöte den 1/6 kl 19,30
 • 30. Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.