Protokoll 200608

SvenskaBassetklubben, avd 4 Syd.

Protokoll fört vid telefon sammanträde nr 3, 2020-06-08 kl 19:30

Närvarande:

Cecilia von Braun
Jenny Olofsson
Lars Woxneryd
Sven-Göran Lindström
Fredrik Sundberg
Kim Klint
Anders Johnsson
Lotta Nilsson, adjungerande kassör

 • 31 Mötets öppnande
  Cecilia hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
 • 32. Val av mötesordförande
  Cecilia valdes till mötesordförande
 • 33. Val av protokollförare
  Jenny Olofsson valdes till protokollförare
 • 34. Val av justeringsman
  Lars Woxneryd valdes till justeringsman
 • 35. Godkännande av dagordning
  Dagordningen godkändes
 • 36. Godkännande av föregående protokoll
  Föregående protokoll lästes upp och godkändes
 • 37. Godkännande av Au-beslut
  *bokföring. Kassören har frågat om det är ok att markulera gamla bokföringar som är 7 år och äldre. Styrelsen har godkänt detta.
 • 38. Inkomna och utgående skrivelser
  * Ny medlem, är nu registrerad i la syd via skk.* Inställd klubbverksamhet, information från skk* Jaktprov, information från SBaK NÖ på förslag om ändrade jaktprovsregler

  * Motion fullmäktige, angående utställningsregler.

  * Utdrag cs protokoll 4-2020, bla om fortsatt inställda aktiviteter tom 31 augusti.

  * Viltspår sm, information om att det är inställt

  * Aktiviteter online. Information om att dessa aktiviteter ej är med officiella resultat.

  * Beslut jakthundsklubbar, info från skk ang viltspår, grytprov och vildsvinshägn.

* Sommarfest, beslutar att ställa in pga corona.

* Drevprov, har fortfarande ej blivit korrekterat.

* Kassaskrin, mkt kontanter och frågan vem som kan förvara det. Tar upp det nästa fysiska träff.

* Telefonkonferans, telefonerna fungerade ej vid vårt möte. Fått info om att tjänsten var uppsagd och den var stängd tidigare än utlovat. Nu får vi ha egna ”linjer” till våra möten.

* BB, får ej material så nästa nr blir ett dubbelnummer istället.

* Uträkning av JAP och JUP, tar tid och stämmer ej.

 • 39. Ekonomi
  Fortfarande stadig. 82000 kr i kassan, även om det blivit lite in på viltspår och ut på återbetalning av utställningsanmälningar.
 • 40. Utställningskommittén
  * Angående utställningen 2020 som blev inställd har ett mail utgått till alla anmälare där information om återbetalning av anmälningsavgifterna gås tillväga. De som återkopplat har fått sina betalningar åter.
  * domare för utställningen 2021 i Tydinge är bokade och det blir Lars Hjelmtvedt (Norge) och Torbjörn Skaar.
 • 41 Jaktkommittén
  *regler drevstjärnan syd. Ska gås igenom och ändras.
 • 42.Medlems och IT-kommittén
  Inget för dagen.
 • 43. Övriga frågor
  *sommarträff. Ställs in pga corona.

* BB, nästa stopp den 15 augusti och då kommer det att bli ett dubbelnr.

 • 44. Nästa möte
  Telefonmöte den 7/9 kl 19,30
 • 45. Mötets avslutande
  Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.