Protokoll 190310 Årsmöte

PROTOKOLL FÖRT VID SBaK SYD´S LOKALAVDELNINGS ÅRSMÖTE
i Halmstad 2019-03-10.

§1 Justering av röstlängd
Lista finns

§2 Godkännande av dagordningen.
Godkändes

§3 Val av ordförande för mötet.
Cecilia von Braun

§4 Styrelsens anmälan om protokollföring.
Jenny Olofsson

§5 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av medlem och personer angivna i §6 mom. 3 i stadgarna.
Röstning kan endas göras av medlemmar men övriga får yttra sig.

§6 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
Staffan Ecklein och Sven-Göran Lindström valdes.

§7 Fråga om mötet blivit behörigt utlyst.
Frågan besvarades med JA.

§8 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning med balans- och resultaträkning.
Cecilia von Braun läste upp verksamhetsberättelsen.
Hans Adolfsson föredrog årsredovisningen med balans- och resultaträkning.

§9 Revisorernas berättelse.
Hans Adolfsson läste revisionsberättelsen.

§10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
Fastställdes

§11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Frågan besvarades med JA

§12 Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2019.
Denna verksamhetsplan fastställdes.

§13 Beslut om styrelsens förslag till budget för 2019.
Hans Adolfsson föredrog budget förslag
Detta budgetförslag fastställdes

§14 Beslut om antalet ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen.
Fastställdes utöver ordförande 4 ledarmöter och 2 suppleanter.

§15 Val av ordförande för 2019.
Cecilia von Braun

§16 Val av övriga ordinarie ledamöter. Hälften av ordinarie ledamöter skall vara valda på ett år och hälften på två år.
Lars Woxneryd omval 2 år
Fredrik Sundberg nyval 2 år
Sven-Göran Lindström och Jenny har 1 år kvar.

§17 Val av suppleanter på ett år.
Anders Johnsson nyval
Kim Klint nyval

§18 Val av två revisorer och en revisorssuppleant på ett år.
Omval på Anna Wikingsson och Jessica Axelsson till ordinarie och Tommy Stengl till suppleant

§19 Val av ordförande samt ytterligare två ledamöter av valberedningen, att förbereda val, som enligt punkterna 15 – 18 skall förekomma vid nästkommande ordinarie lokalavdelningsmöte.
Lena Stengl valdes som sammankallande samt Johan Lejon och Magnus Arvidsson

§20 Principbeslut om att ge SBaK CS fortsatt uppdrag att förbereda förändringen med ett gemensamt medlemskap inom SBaK
Frågan besvarades med JA av medlemmarna

§21 Inkomna motioner
Inget inkommit

§22 Övriga frågor.
Inga övriga frågor

§23 Mötets avslutande.
Mötets ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat varpå fika och prisutdelning vidtogs

 

Vid protokollet:

____________________________

Jenny Olofsson, mötessekreterare

Protokoll justerat av:

________________________ _________________________

Staffan Ecklein                         Sven-Göran Lindström