årsmöte 2021

PROTOKOLL FÖRT VID
SBaK SYD´S LOKALAVDELNINGS ÅRSMÖTE
i Matteröd, Tyringe 2021-08-15.

§1 Mötet öppnas.
Mötet öppnas av ordförande Cecilia von Braun och hälsar alla välkomna.

§2Justering av röstlängd.
Lista finns och medlemskontroll görs av Fredrik Sundberg och Jenny Olofsson

§3 Godkännande av dagordningen.
Godkändes

§4 Val av ordförande för mötet.
Lars Woxneryd

§5 Styrelsens anmälan om protokollföring.
Jenny Olofsson

§6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av medlem och personer
angivna i §6 mom. 3 i stadgarna.
Röstning kan endas göras av medlemmar men övriga får yttra sig.

§7 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
Ture Davidsson och Pauline Edenklint Dahlman valdes.

§8 Fråga om mötet blivit behörigt utlyst.
Frågan besvarades med JA.

§9 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning med balans- och
resultaträkning.
Verksamhetsberättelsen lästest av samtliga på mötet.
Joakim Svensson föredrog årsredovisningen med balans- och resultaträkning.

§10 Revisorernas berättelse.
Lars Woxneryd läste revisionsberättelsen.

§11 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust.
Fastställdes

§12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Frågan besvarades med JA

§13 Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2021.
Denna verksamhetsplan fastställdes.

§14 Beslut om styrelsens förslag till budget för 2021.
Tillkommen fråga under budget är hur vi går vidare med arvodeskostnader som ökat
och frågan är om vi ska bli arbetsgivare för att kunna betala ut kostnaderna.
3 förslag är givna:
1. Dra in arvodet för våra kommissarier och de får bara det skattefria
arvodesbeloppet.
2. Öka anmälningsavgifter med ca 25 kr och vi betalar arbetsgivaravgiften och
kommissarierna själva skattar för beloppet.
3. Öka anmälningsavgifter med ca 50 kr och vi betalar arbetsgivaravgiften och
skatten för kommissarierna.
Förslag 3 valdes av årsmötet och styrelsen får ansvarsfrihet att bestämma
anmälningsavgifterna.
Med detta beslut ändrades Budgetförslaget för 2021 med ett tillägg på kostnader
som läggs på övrigt under viltspår, drevprov och utställning med en totalsumma på
25000 kr. Det läggs också till 3000 på kostnader på budgeten som gäller
sydostkampen då det inte kommit med på budgetförslaget.
Budgetförslaget fastställdes efter ändringen av tillkommande arvodeskostnader.

§15 Beslut om antalet ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen.
Fastställdes utöver ordförande 4 ledarmöter och 2 suppleanter.

§16 Val av ordförande för 2021.
Förslag från valberedningen är Ronny Westerlund. Förslag från årsmötet är Hans
Adolfsson.
Årsmötet väljer Hans Adolfsson till ordförande 2021.

§17 Val av övriga ordinarie ledamöter. Hälften av ordinarie ledamöter skall vara
valda på ett år och hälften på två år.
Fredrik Sundberg omval 2 år.
Kim Klint nyval 2 år.
Sven-Göran Lindström och Jenny Olofsson har 1 år kvar.

§18 Val av suppleanter på ett år.
Anders Johnsson omval
Gillis Andersson nyval

§19 Val av två revisorer och en revisorssuppleant på ett år.
Nyval på att en extern redovisningskonsult tar revisionsansvaret. Tommy Stengl blir
omvald till revisorssuppleant

§20 Val av ordförande samt ytterligare två ledamöter av valberedningen, att
förbereda val, som enligt punkterna 15 – 18 skall förekomma vid
nästkommande ordinarie lokalavdelningsmöte.
Lena Stengl valdes som sammankallande samt Laila Dahlman och Anna
Henningsson valdes som ledamöter.

§21 Inkomna motioner
Inget inkommit

§22 Övriga frågor.
Inga övriga frågor.

§23 Mötets avslutande.
Mötets ordförande tackar för visat intresse och lämnar över klubban till nya
ordförande Hans Adolfsson som förklarar mötet avslutat varpå fika
vidtogs

Vid protokollet:
____________________________
Jenny Olofsson, mötessekreterare

Protokoll justerat av:
________________________ _________________________
Ture Davidsson Pauline Edenklint Dahlman