årsmöteshandlingar 2020

VÄLKOMMEN

till SBaK SYDs årsmöte

2020-03-08

 


DAGORDNING VID SBaK SYD´S LOKALAVDELNINGS ÅRSMÖTE I LENHOVDA 2020-03-08.

 1. Justering av röstlängd.
 2. Godkännande av dagordningen.
 3. Val av ordförande för mötet.
 4. Styrelsens anmälan om protokollföring.
 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av medlem och personer angivna i §6 mom 3 i stadgarna.
 6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
 7. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning med balans- och resultaträkning.
 9. Revisorernas berättelse.
 10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 12. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2020.
 13. Beslut om styrelsens förslag till budget för 2020.
 14. Beslut om antalet ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen.
 15. Val av ordförande för 2020.
 16. Val av övriga ordinarie ledamöter. Hälften av ordinarie ledamöter skall vara valda på ett år och hälften på två år.
 17. Val av suppleanter på ett år.
 18. Val av två revisorer och en revisorssuppleant på ett år.
 19. Val av ordförande samt ytterligare två ledamöter av valberedningen, att förbereda val, som enligt punkterna 15 – 18 skall förekomma vid nästkommande ordinarie lokalavdelningsmöte.
 20. Stadgeändring gällande ett medlemskap (se sep inlaga)
 21. Inkomna motioner
 22. Övriga frågor.
 23. Mötets avslutande.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LOKALAVDELNING SYD VERKSAMHETSÅRET 2019

Styrelsen har under året bestått av:

Ordförande                                            Cecilia von Braun
Vice ordförande                                     Lars Woxneryd
Sekreterare                                           Jenny Olofsson
Ledamot                                                Sven-Göran Lindström
Ledamot                                                Fredrik Sundberg
Suppleant                                              Kim Klint
Suppleant                                              Anders Johnsson 

Adj. Kassör                                            Hans Adolfsson

Övriga uppdrag:
Drevprovskommissarie                        Torben Karlsson
v
iltspårskommissarie Basset                Laila Dahlman
Viltspårskommissarie övr.raser            Pauline Edenklint
Drevprovsfullmäktige                           Torben Karlsson/ Cecilia von Braun
Revisor                                                 Anna Wikingsson/Jessica Axelsson
Revisorssuppleant                               Tommy Stengl

Styrelsen har under 2019 haft 10 styrelsemöten. Den 10/3 (konstituerande), 8/4, 8/5, 28/6, 26/8, 21/10, 7/11 (extramöte pga protest) 11/11 samt 4/12. Sex av dessa möten har skett genom s.k. telefonkonferens.

Antalet medlemmar 2020-01-01 var 333 st, vilket är en ökning sedan 2019-01-01 med 3 st.

UTSTÄLLNING
Dubbelutställning har arrangerats under året i Linneryd 26-27 maj.
Domare var Jeanette Balkan och Eva Liljekvist Borg.

Under lördagen deltog:
12 BAN, 10 BH, 27 BFdB, 4 GBGV, 15 PBGV

och under söndagen deltog:
13 BAN, 13 BH, 16 BFdB, 4 GBGV, 12 PBGV 

JAKT  

DREVPROV
Under säsongen har det avlagts 86 st drevprov, fördelat på 6 BAN, 24 BFdB och 56 PBGV.

Vinnare av Drevstjärnan SYD 2019 blev PBGV Mörka Skogs Sally Caspersson. /Cecilia von Braun.
Sally representerade vår avdelning och vann årets Basset SM i drev. Hon vann även därpå följande Småhunds SM

Vår Länskamp gick av stapeln 1/12 på Östra Stamphult med resultatet:
1:a Kronoberg- PBGV. Mörka Skogs Sally Caspersson /Cecilia von Braun
2:a Halland- BFdB Mylords Ragnar Rabarberpaj / Joakim Gudmundsson.
3:a Skåne- PBGV Ismans Fred/ Johanna Svensson.                                                 4:a Blekinge- BFdB Grebbas Sigge / Roger Svensson
 

BASSET-SM

Vår avdelning har stått som värd för årets Basset-SM i Drev.
Basset SM arrangerades i trakterna kring Lenhovda och vi hade SMÖKK:s lokaler som bas.
Prislistan blev:
1:a. Mörka Skogs Sally Caspersson, SBaK Syd
2:a. Kärråsens Qrille, SBaK Mellan
3:a. Kärråsens Puskas, SBaK Öst
Detta lag representerade sedan Basset i Småhunds-SM och tog där hem lagsegern.

 VILTSPÅR

Vi har under året 2019 haft 128 viltspårstarter varav 36 av basset raserna fördelat på 3 BAN, 10 BFdB, 17 PBGV, och 6 BH.

Inga ordinarie spårprov utannonserade. Alla prov har varit rörliga och varit anmälda till kommissarierna.


DELTAGANDE I MÄSSOR OCH ÖVRIGA ARRANGEMANG. 

* Den 5 maj deltog medlemmar i vår avdelning på den välbesökta mässan ”Jakthundens dag” i Åkulla, och representerade sina raser.

* 27-28/9. Deltog medlemmar i Hylte Jakt o Lantmäns Jakt o viltmässa.

* Vår årliga sommarträff för styrelsen var i år förlag till Perstorp

* Praktisk drevprovskonferens genomfördes tillsammans med LA Öst 28-29/9

* Julbord för styrelse samt tidningen jakt o vapen arrangerades den 4/12 i samband med jaktreportage.

*Styrelsemedlemmar och övriga domare har deltagit på teoretisk drevprovskonferens i Jönköping 25/8.


BALANSRÄKNING

RESULTATRÄKNING

BUDGET

REVISIONSBERÄTTELSE


FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2019 

 • Officiell 2-dagarsutställning i Åkulla den 30-31 maj 2020.
 • Spårprovsperiod 1 januari – 31 december 2020
 • Drevprovsperioder: 2020: 1/10-31/10, 1/11-15/12 samt 16/12-31/1 2020
 • Drevstjärnan Syd:s uttagning till Basset-SM under v 44. (26/10-31/10)
 • Gemensam officiell viltspårtävling juli i Tyringetrakten
 • Gemensamt drevprov, sk Länskamp 5/12 2020
 • Arrangerande av Sydostkampen 12/12 2020
 • Praktisk drevprovskonferens sista helgen i sept. i samarbete med LA öst
 • Teoretisk drevprovskonferens med därtill hörande regelrevidering
 • Fullmäktigemöte

 • •• Årets Basset Syd •••

2019

UTSTÄLLNING:

BAN             Banubas Fridolf                                    Ägare. Anton Berggren
BH               Cockerstengels Opportunity                 Ägare. Sara Andersson
BFdB           Whistlewood’s Aqua Santa                   Ägare. Mattias Dahlman
PBGB          Gullanabbas Svante                             Ägare. Helen Backsten

VILTSPÅR: 

BH                Inkelink’s Bathsheba                          Ägare. Laila Dahlman
PBGV           Inkelink’s Rota                                    Ägare. Anders Håkansson
BFDB           Nimrod’s Hässlehyltagosse                Ägare. Jonas Eriksson 

DREVPROV: 

BAN             Motvindens Åska                                  Ägare: Kim Klint
PBGV           Mörka Skogs Sally Caspersson           Ägare: Cecilia von Braun
BFdB            Mylord’s Modiga Moltaz Mozzarella     Ägare: Esbjörn Fritzell


•• Årets Basset Sverige •••
2019

Årets hund Viltspår 2019

BH: Inkelink’s Bathseba. Ägare Laila Dahlman.

Årets hund drev 2019

PBGV: NORD JCH Mörka Skogs Sally Caspersson. Ägare Cecilia von Braun
BAN: SJCH Motvindens Åska. Ägare: Kim Klint


•• Vandringspriser •••
2019

Börje Blomgrens VPR
Bästa drevprovshund alla raser

SJCH NJCH Mörka Skogs Sally Caspersson
Ägare: Cecilia von Braun

Sten-Axel Fogelströms VPR
Säsongens bästa nyblivna drevchampion alla Bassetraser.

Orrigården Freja
Ägare: Anna Henningsson

Dianagårdens VPR
Högsta egenskapspoäng på ett drevprov alla Bassetraser

Orrigården Freja
Ägare: Anna Henningsson

Mörka Skogs VPR
Bästa drevprovsmerit på räv, alla Bassetraser

SJCH NJCH Mörka Skogs Sally Caspersson
Ägare: Cecilia von Braun

Mörka Skogs VPR
Yngsta drevprovsmeriterade PBGV ( prisdrev)

Mörka Skogs Jenni Ottosson
Ägare: Cecilia von Braun

LA SYDS VPR
Bästa drevprovsmerit allround, alla Bassetraser.( min två olika djurslag)

Lyckehöjdens Neta
Ägare: Leif Karlsson 

LA SYDS VPR
Bästa drevprovsmerit på hare, alla Bassetraser

Lyckehöjdens Neta
Ägare: Leif Karlsson 

Mörka Skogs VPR
Äldsta drevprovsmeriterade PBGV ( prisdrev, min 5 år)

SJCH Kärråsens Gneis
Ägare: Christer Johansson

Inkelink’s VPR
Veteran Viltspår, alla Bassetraser

SEUCH DKUCH NOUCH FINUCH CIB CIE SEVCH SJCH
Inkdot´s Inga-Lisa
Ägare: Laila Dahlman


Valberedningen SBaK LA Syd

Mandat som skall tillsättas, antingen som omval eller nyval 2020.

Valberedningens förslag:

Ordförande 1 år:
Cecilia von Braun (omval)

Ordinarie Ledamöter på 2 år.
Sven-Göran Lindström (omval 2 år)
Jenny Olofström (omval 2 år)

Lars Woxneryd (1 år kvar)
Fredrik Sundberg (1 år kvar) 

Suppleant 1 år:
Anders Johansson (omval)
Kim Klint (omval) 

Ordinarie Revisorer 1 år:
Anna Wikingsson (omval)
Jessica Axelsson (omval)

Revisorsuppleant 1 år:
Tommy Stengl (omval)

Sammankallande i valberedningen
Lena Stengl (omval)

Ledamot i valberedningen
Sara Andersson (nyval)
1 ledamöter valberedning saknas.


BILAGA:
Ett medlemsskap inom SBaK