Protokoll 180311 Årsmöte

PROTOKOLL FÖRT VID
SBaK SYD´S LOKALAVDELNINGS ÅRSMÖTE
i Ekegården, Nävragöl 2018-03-11.

1. Justering av röstlängd.

Lista finns, kontrolleras om behov uppstår.

2. Godkännande av dagordningen.

Godkändes

3. Val av ordförande för mötet.

Cecilia von Braun

4. Styrelsens anmälan om protokollföring.

Jenny Olofsson

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av medlem och personer angivna i §6 mom. 3 i stadgarna.

Röstning kan endas göras av medlemmar men övriga får yttra sig.

6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.

Anette Stenqvist och Lena Stengl valdes.

7. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst.

Frågan besvarades med JA.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning med balans- och resultaträkning.

Jenny Olofsson läste upp verksamhetsberättelsen.

Hans Adolfsson föredrog årsredovisningen med balans- och resultaträkning.

9. Revisorernas berättelse.

Magnus Arvidsson läste revisionsberättelsen.

10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.

Fastställdes

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Frågan besvarades med JA

12. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2018.

Denna verksamhetsplan fastställdes.

13. Beslut om styrelsens förslag till budget för 2018.

Hans Adolfsson föredrog budget förslag

Detta budgetförslag fastställdes

14. Beslut om antalet ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen.

Fastställdes till 5 ledarmöter och 2 suppleanter.

15. Val av ordförande för 2018.

Cecilia von Braun

16. Val av övriga ordinarie ledamöter. Hälften av ordinarie ledamöter skall vara valda på ett år och hälften på två år.

Jenny Olofsson omval 2 år
Sven-Göran Lindström nyval 2 år

Lars Woxneryd och Jan Tisell har 1 år kvar.

17. Val av suppleanter på ett år.

Towe  Sjödell nyval
Louise  Jonsson nyval

18. Val av två revisorer och en revisorssuppleant på ett år.

Anna Wikingsson och Jessica Axelsson valdes till ordinarie och Tommy Stengl till suppleant

19. Val av ordförande samt ytterligare två ledamöter av valberedningen, att förbereda val, som enligt punkterna 15 – 18 skall förekomma vid nästkommande ordinarie lokalavdelningsmöte.

Lena Stengl valdes som sammankallande samt Johan Lejon och Magnus Arvidsson

20. Inkomna motioner

Inga inkommit

21. Övriga frågor.

Inga övriga frågor

22. Mötets avslutande.

Mötets ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat varpå fika och prisutdelning vidtogs