Konstituerande 2021

SvenskaBassetklubben, avd 4 Syd.
Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte nr 1, 2021-08-15 i Matteröd, Tyringe

Närvarande:
Hans Adolfsson

Jenny Olofsson
Sven-Göran Lindström

Fredrik Sundberg

Anmäld frånvaro:
Kim Klint
Anders Johnsson
Gillis Andersson

Lotta Nilsson, adjungerande kassör

§1 Mötets öppnande
Ordförande Hans Adolfsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat

§2 Val mötesordförande
Hans Adolfsson valdes till mötesordförande

§3 Val av mötessekreterare
Jenny Olofsson valdes till mötessekreterare

§4 Val av justerare
Sven-Göran Lindström valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll

§5 Val av Vice ordförande
Fredrik Sundberg valdes till vice ordförande

§6 Val av sekreterare/kassör
Jenny Olofsson valdes till sekreterare Styrelsen beslutade att utse Lotta Nilsson till adjungerande kassör

§7 Val av materialförvaltare
Till materialförvaltare valdes Sven-Göran Lindström

§8 Val av firmatecknare
Hans Adolfsson ordförande och Lotta Nilsson, adjungerande kassör valdes att var för sig vara firmatecknare.

§9 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§10Nästa möte
25/8 hos Sven-Göran i Ljungby

§11 Mötets avslutande
Hans Adolfsson tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:
________________________
Jenny Olofsson, Sekreterare

Protokoll justerat av:
________________________ _________________________
Hans Adolfsson, Ordförande     Sven-Göran Lindström