Protokoll 180311 Konstituerande

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte nr 1,
2018-03-11 i Ekehuset i Nävragöl

Närvarande:

Cecilia von Braun
Lars Woxneryd
Jenny Olofsson
Hans Adolfsson, adjungerande kassör

Anmäld frånvaro:
Sven-Göran Lindström
Jan Tisell
Louise Jonsson
Towe Sjödell

 • 1 Mötets öppnande
  Ordförande Cecilia von Braun hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat
 • 2 Val mötesordförande
  Cecilia von Braun valdes till mötesordförande samt Jan Tisell till Vice ordförande.
 • 3 Val av mötessekreterare
  Jenny Olofsson valdes till mötessekreterare
 • 4 Val av justerare
  Lars Woxneryd valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll
 • 5 Val av sekreterare/kassör
  Jenny Olofsson valdes till sekreterare
  Ingen kassör vald då vi har Hans Adolfsson som är invald av årsmötet som adjungerande kassör
 • 6 Val av materialförvaltare
  Till materialförvaltare valdes Lars Woxneryd
 • 7 Val av firmatecknare
  Cecilia von Braun ordförande och Hans Adolfsson, adjungerande kassör valdes att var för sig vara firmatecknare.
 • 8 Val av arbetsutskott
  Arbetsutskottet valdes att bestå av 3 styrelsemedlemmar Cecilia von Braun, Jan Tisell och Lars Woxneryd
 • 9 Val av jaktkommitté
  Jaktkommittén valdes att bestå av Cecilia von Braun, Torben Karlsson och Jan Tisell.
 • 10 Val av utställningskommitté
  Utställningskommittén valdes att bestå av 2 ledamöter Jenny Olofsson, Sven-Göran Lindström och med Jenny Olofsson som sammankallande.
 • 11 Val av medlem/IT-kommitté
  Cecilia von Braun valdes att ta hand om medlem/IT
 • 12 Övriga frågor
  Inga övriga frågor.
 • 13 Nästa möte
  Telefonmöte 2018-03-27 kl19:30
 • 14 Mötets avslutande
  Cecilia von Braun tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.