Protokoll 190310 Konstituerande

SvenskaBassetklubben, avd 4 Syd.

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte nr 1, 2019-03-10 i Halmstad

Närvarande:
Cecilia von Braun
Lars Woxneryd
Jenny Olofsson
Sven-Göran Lindström
Fredrik Sundberg
Kim Klint
Hans Adolfsson, adjungerande kassör

Anmäld frånvaro:
Anders Johnsson

§1 Mötets öppnande
Ordförande Cecilia von Braun hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat

§2 Val mötesordförande
Cecilia von Braun valdes till mötesordförande

§3 Val av Vice ordförande
Lars Woxneryd valdes till vice ordförande

§4 Val av mötessekreterare
Jenny Olofsson valdes till mötessekreterare

§5 Val av justerare
Lars Woxneryd valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll

§6 Val av sekreterare/kassör
Jenny Olofsson valdes till sekreterare
Ingen kassör vald då vi har Hans Adolfsson som är invald av årsmötet som adjungerande kassör

§7 Val av materialförvaltare
Till materialförvaltare valdes Lars Woxneryd

§8 Val av firmatecknare
Cecilia von Braun ordförande och Hans Adolfsson, adjungerande kassör valdes att var för sig vara firmatecknare.

§9 Val av arbetsutskott
Arbetsutskottet valdes att bestå av 3 styrelsemedlemmar Cecilia von Braun, Fredrik Sundberg och Lars Woxneryd

§10 Val av jaktkommitté
Jaktkommittén valdes att bestå av Cecilia von Braun, Torben Karlsson och Sven-Göran Lindström.

§11 Val av utställningskommitté
Utställningskommittén valdes att bestå av 2 ledamöter Jenny Olofsson, Sven-Göran Lindström och med Jenny Olofsson som sammankallande.

§12 Val av medlem/IT-kommitté
Cecilia von Braun valdes att ta hand om medlem/IT

§13 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§14 Nästa möte
Telefonmöte 2019-04-08 kl19:30

§14 Mötets avslutande
Cecilia von Braun tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Jenny Olofsson, Sekreterare Lars Woxneryd, protokolljusterare