Protokoll 170130

SvenskaBassetklubben, avd 4 Syd.

 

Telefonmöte nr 8, 2017-01-30 kl 19:30

 

 

 • 91. Mötets öppnande

 

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

 

 

 • 92. Val av mötesordförande

 

Cecilia von Braun valdes till mötesordförande.

 

 

 • 93. Val av protokollförare

 

Jan Tisell valdes till protokollförare.

 

 

 • 94. Val av justeringsman

 

Bengt Emilsson valdes till protokolljusterare.

 

 

 • 95. Godkännande av dagordning

 

Dagordningen godkändes.

 

 

 • 96. Godkännande av föregående protokoll

 

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.

 

 

 • 97. Godkännande av Au-beslut

 

–       17/1-17: Offert på restaurang Far & Son; beslut kunde ej tas på grund av felaktigt underlag

–       4/1-17: Godkännande av drevprovsdomare Roger Svensson; godkändes av styrelsen

–       20/12-16: Godkännande av drevprovsdomare Jimmie Nilsson; godkändes av styrelsen

–       20/12-16: Inköp av dator till drevprovskommissarie; godkändes av styrelsen

 

 

 • 98. Inkomna och utgående skrivelser

 

–       Inkommen skrivelse angående foderinköp: Diskussion med CS angående inköp av hundfoder ägde rum mellan den 12/12-14/12.

–       Ny praxis vid inbjudan av utländska exteriör domare från SKK inkom den 21/12.

–       Mätanvisningar för utställningsdomare från SKK inkom 5/1.

–       Skrivelse från Bo Elin angående vårutställningen inkom den 6/1. Information om utställningen lades ut på hemsidan den 9/1.

–       Skrivelse från Petitklubben inkom den 16/1 angående prislistor.

 

 

 • 99. Ekonomi

 

Ekonomin är god med 80 000 SEK i Kassan.

 

 

 • 100. Utställningskommittén

 

Vårutställningen 2017; Samtliga funktionärer är bokade.

 

Diskussion angående vårutställningen 2018 och 2019. Ordförande mailar CS i frågan.

 

 

 • 101. Jaktkommittén

 

Viltspårskommissarie saknas i nuläget. Diskussion kring hur vi ska hitta en ersättare. Ordförande skriver en ”annons” till Bassetbladet.

 

Diskussion och information kring maten på viltspår-SM. Styrelsen beslutade att erbjuda en grillbuffé under viltspår-SM. Anne tar fram ett fullständigt underlag.

 

Anne informerade om de nya viltspårsreglerna.

 

 

 • 102. Medlems- och IT-kommittén

 

Ordförande uppdrog åt Jan Tisell att utreda medlemskap i SBAK hos provdeltagare efter varje drevprovsperiod.

 

 

 • 103. Övriga frågor

 

–       Årsmötet; mötesordförande saknas, ordförande kontaktar en ersättare. Jenny ordnar smörgåstårtor, kaffe och dricka till mötet.

 

–       Vandringsprisen; Thomas begär in vandringsprisen från föregående år. Diskussion kring ett av vandringsprisen; vi beslutade att köpa in ett nytt vandringspris som inom några år skall ersätta nuvarande vandringspris när det blivit ”fulltecknat”.

 

 

–       Pokaler, drev-certifikat och rosetter; Bengt beställer detta inför årsmötet.

 

 

 • 104. Nästa möte

 

Innan årsmötet den 12/3-17. 12.00

 

 

 • 105. Mötets avslutande

 

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.