Protokoll 170312 Årsmöte

PROTOKOLL FÖRT VID
SBaK SYD´S LOKALAVDELNINGS ÅRSMÖTE
I Stenhuset i Broby 2017-03-12.

 

 

 1. Justering av röstlängd.

Lista finns

 

 1. Godkännande av dagordningen.

Godkändes

 

 1. Val av ordförande för mötet.

Sam Adolfsson

 

 1. Styrelsens anmälan om protokollföring.

Jenny Olofsson

 

 1. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av medlem och personer angivna i §6 mom. 3 i stadgarna.

Röstning kan endast göras av medlemmar men övriga får yttra sig.

 

 1. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.

Torben Karlsson och Henrik Johnsson valdes.

 

 1. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst.

Frågan besvarades med JA.

 

 1. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning med balans- och resultaträkning.

Bengt Emilsson läste upp verksamhetsberättelsen.

Bengt föredrog samtidigt årsredovisningen med balans- och resultaträkning.

 

 1. Revisorernas berättelse.

Bengt Emilsson läste revisionsberättelsen

 

 

 1. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust. Fastställdes

 

 1. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Frågan besvarades med JA

 

 1. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2017.

Denna verksamhetsplan fastställdes.

 

 1. Beslut om styrelsens förslag till budget för 2017.

Bengt Emilsson föredrog budget förslag

Detta budgetförslag fastställdes

 

 1. Beslut om antalet ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen.

Fastställdes

 

 1. Val av ordförande för 2017.

Cecilia von Braun

 

 1. Val av övriga ordinarie ledamöter. Hälften av ordinarie ledamöter skall vara valda på ett år och hälften på två år.

Jan Tisell nyval 2 år
Lars Woxneryd nyval 2 år

Anne Ahlberg samt Jenny Olofsson har 1 år kvar.

 

Hans Adolfsson har valts in som adjungerande kassör.

 

 1. Val av suppleanter på ett år.

Thomas Danielsson nyval
Sven-Göran Lindström nyval

 

 1. Val av två revisorer och en revisorssuppleant på ett år.

Thomas Dahl, Anna Wikingsson valdes till ordinarie och Laila Dahlman till suppleant

 

 1. Val av ordförande samt ytterligare två ledamöter av valberedningen, att förbereda val, som enligt punkterna 15 – 18 skall förekomma vid nästkommande ordinarie lokalavdelningsmöte.

Lena Stengl valdes som sammankallande samt Johan Lejon och Magnus Arvidsson

 

 1. Inkomna motioner

Inget inkommit

 

 1. Övriga frågor.

Inga övriga frågor

 

 1. Mötets avslutande.

Mötets ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat varpå fika och prisutdelning vidtogs

 

 

Vid protokollet:

 

 

____________________________

Jenny Olofsson, mötessekreterare

 

 

 

Protokoll justerat av:

 

 

________________________                  _________________________

Torben Karlsson                                          Henrik Johnsson