Protokoll 170312

SvenskaBassetklubben, avd 4 Syd.

 

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 9,
2017-03-12 kl 12,00 i Stenhuset i Broby.

 

Närvarande:                                           Cecilia von Braun

Karl-Edvin Martinsson

Jenny Olofsson

Bengt Emilsson
Anne Ahlberg

 

 

Anmäld frånvaro:                                  Tomas Danielsson

Jan Tisell

 

 

 

 • 106. Mötets öppnande
  Mötet öppnas

 

 • 107. Val av mötesordförande
  Cecilia von Braun

 

 • 108. Val av protokollförare
  Jenny Olofsson

 

 • 109. Val av justeringsman
  Bengt Emilsson

 

 • 110. Godkännande av dagordning
  Dagordningen godkändes

 

 • 111. Godkännande av föregående protokoll
  Föregående protokoll lästes upp och godkändes

 

 • 112. Godkännande av Au-beslut

* Uppdrag åt Laila Dahlman att arrangera viltspårtävling. Tyringe 25/5. Godkändes

* Nya viltspårkommisarier: Pauline Edenklint och Laila Dahlman

 

 • 113. Inkomna och utgående skrivelser

* Svar från CS betr utställningar

* Anna Wikingsson. Drevprov fel namn på hund, pga fel anmälningsblankett.

* Ronny Dahlqvist, påtalan om JCH Grebbas Raja.

* Christer Henningsson, gällande drevcert på hunden Mac.

* Ulrika Boström, medlemslista

* Vpr – Agneta o Ture Davidsson, missförstånd pga tidigare dålig uppdatering på hemsidan så att inte datorn får fram det nya. Hemsidan fungerar numera som den ska nu.

* Ulrika Boström, utställningsinfo.
* Ulrika Boström, SKK ledig tjänst på kansliet
* Ulrika Boström, SKK utbildning instruktör.

 

 • 114. Ekonomi
  Vi kommer att få en ny kassör, Hans Adolfsson. Han kommer inte att sitta med i styrelsen utan blir en adjungerande kassör.
  Ekonomin i dag är 1037 kr i kassan, ca 71000 i banken. Saldot har minskat pga inköp av bla dator till kommissarie, priser och rosetter, mat mm till årsmötet.

 

 • 115. Utställningskommittén
  Diskuterades kommande utställning och vilka som har möjlighet hjälpa till.

Mer planering till nästa möte.

 

 • 116. Jaktkommittén
  Karl-Edvin Martinsson meddelar att han har fått lite problem med sina marker där han går viltspåren på. Han hoppas att detta löser sig men att vi får ha överseende.

 

 • 117. Medlems- och IT-kommittén
  inget att informera om

 

 • 118. Övriga frågor
  * Diplom finns för att användas till olika samanhang. Cecilia har de och vi ska försöka få upptryckt fler.

* info om petitklubben: Hela styrelsen har avgått och CS har för tillfället tagit över verksamheten.

 

 • 120. Nästa möte

Konstituerande direkt efter årsmötet.

 

 • 121. Mötets avslutande
  Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

 

 

 

Protokollförare:

 

 

 

Jenny Olofsson, sekreterare                                     Bengt Emilsson, protokolljusterare