Protokoll 170312 konstituerande

SvenskaBassetklubben, avd 4 Syd.

 

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte,
2017-03-12 i Stenhuset i Broby

 

Närvarande:                                           Cecilia von Braun

Lars Woxneryd

Jenny Olofsson

Anne Ahlberg
Hans Adolfsson, adjungerande kassör

 

 

Anmäld frånvaro:                                   Thomas Danielsson
Sven-Göran Lindström
Jan Tisell

 

 

 • 1 Mötets öppnande
  Ordförande Cecilia von Braun hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat
 • 2 Val mötesordförande
  Cecilia von Braun valdes till mötesordförande samt Jan Tisell till Vice ordförande.
 • 3 Val av mötessekreterare
  Jenny Olofsson valdes till mötessekreterare
 • 4 Val av justerare
  Lars Woxneryd valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll
 • 5 Val av sekreterare/kassör
  Jenny Olofsson valdes till sekreterare
  Ingen kassör valdes då Hans Adolfsson invaldes av årsmötet som adjungerande kassör
 • 6 Val av materialförvaltare
  Till materialförvaltare valdes till att börja med Lars Woxneryd
 • 7 Val av firmatecknare
  Cecilia von Braun ordförande, och Hans Adolfsson adjungerande kassör, valdes att var för sig vara firmatecknare.

 

 • 8 Val av arbetsutskott
  Arbetsutskottet valdes att bestå av 3 styrelsemedlemmar Cecilia von Braun, Jan Tisell och Anne Ahlberg
 • 9 Val av jaktkommitté
  Jaktkommittén valdes att bestå av Cecilia von Braun, Torben Karlsson och Jan Tisell
 • 10 Val av utställningskommitté

Utställningskommittén valdes att bestå av 2 ledamöter  Anne Ahlberg, Jenny Olofsson och med  Anne Ahlberg som sammankallande.

 • 11 Val av medlem/IT-kommitté
  Cecilia von Braun valdes att ta hand om medlem/IT
 • 12 Övriga frågor
  Anne frågar efter en skrivare till kommande utställning, hon ska se på alternativ för ca 2000 kr.
 • 13 Nästa möte
  Telefonmöte 2017-04-05 kl 19:30
 • 14 Mötets avslutande
  Cecilia von Braun tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet:

 

Jenny Olofsson, Sekreterare                                    Lars Woxneryd, protokolljusterare