Protokoll 170405

SvenskaBassetklubben, avd 4 Syd.

 

Protokoll fört vid telefon sammanträde nr 2, 2017-04-05 kl 19:30

 

Närvarande:                                           Cecilia von Braun

Lars Woxneryd

Jenny Olofsson

Anne Ahlberg
Sven-Göran Lindström
Hans Adolfsson, adjungerande kassör

 

 

Anmäld frånvaro:                                   Thomas Danielsson
Jan Tisell

 

 

 • 15 Mötets öppnande
  Mötet öppnas

 

 • 16. Val av mötesordförande
  Cecilia von Braun

 

 • 17. Val av protokollförare
  Jenny Olofsson

 

 • 18. Val av justeringsman
  Lars Woxneryd

 

 • 19. Godkännande av dagordning
  Dagordningen godkändes

 

 • 20. Godkännande av föregående protokoll
  Föregående protokoll lästes upp och godkändes

 

 • 21. Godkännande av Au-beslut
  * Nya skrivare till berörda är hittade och godkändes att de köps in till klubben.

           

 • 22. Inkomna och utgående skrivelser
  * Info om jaktmässa Bosjökloster. De ville samla berörda för ett möte inför mässan, men då inbjudan kom med kort varsel var det ingen från klubben som kunde medverka.
  * Bengt Emilsson har beställt ny pokal som var fel inför årsmötet. Den har kommit och Cecilia har skickat den till vederbörande som skulle ha den.
  * Vid frågan om att flytta datum till vår utställning 2018 till CS har vi nu fått ett beslut att det är ok och är bokat.
  * Det har varit telefonmöte bla ang de nya reglerna i viltspår. Laila Dahlman, Pauline Edenklint och Anne Ahlberg medverkade.
  Nya reglerna kommer att läggas ut som länk på hemsidan.
  * Klubben har sökt dispens för drevprovskonferens under hundförbudstiden den 29 september 2017. Vid detta tillfälle så kommer det att vara en live-utbildning för domarna om de nya drevprovsreglerna.
  * Vi har fått offert på mat till viltspår SM. Godkändes.
  * En förfrågan från BANK till utställningen om önskemål att BAN får gå sist på lördagen och först på söndagen, pga rasklubbsmöte i samband med vår utställning. Detta kommer att lösas.

 

 • 24. Ekonomi
  * I kassan drygt 90 000 kr då inkomster för vår utställning inkommit.
  * Diskuterade om vi ska öppna ett swich konto då det börjar bli mer vanlig betalningsform. Hans kollar upp kostnader och möjligheter.
  * Behörigheter för att kolla kontoutdrag försvann då Hans tog över kassörs jobbet. Han ser till så att vederbörande kommer åt det igen.

   

 • 25. Utställningskommittén
  * Utställningen börjar kl 10.00 både lör o sön. Insläpp från kl 9.00.
  * Bestyrelsen kommer att bestå av:
  Lör: Sam, Bengt och Johanna
  Sön: Cecilia, Hans och Johanna.
  * Allt material som förvaltas av Lars ska tas ner till utställningen då vi kommer att gå igenom och sortera allt och sen åter till Lars efter sönd.
  * Väldigt lite sponsorer i år. Jenny har lite från en djuraffär i Hässleholm. Foder har vi inte fått svar från men Sven-Göran ska kolla upp alternativ.
  * Katalogerna höjs till 30 kr stycket och vi kommer ev att ha något pris till en av de som köper katalog.
  * Cecilia ordnar presenter till domare och ringsekreterare.

 

 • 26 Jaktkommittén
  * Oklarheter om vad som bestämdes på det konstituerande mötet gällande jaktkommittén. I denna kommitté ingår: Cecilia von Braun, Torben Karlsson och Jan Tisell.
  * Till hösten då drevproven kommer igång, kommer Hans att kontrollera så dessa är betalda och Jan Tisell kommer att kontrollera så alla hundförare och ägare är medlemmar.

 

 • 27.Medlems och IT-kommittén
  Inget att informera om.

 

 • 28. Övriga frågor
  En ev sommarträff/möte togs upp. Cecilia kollar upp olika datum i juli/aug då där är ledigt för en träff hos henne. Styrelse, valberedning och kommissarier med respektive kommer att bli inbjudna.

 

 • 29. Nästa möte
  Nästa telefonmöte den 15/5-2017 kl 19.30

 

 • 30. Mötets avslutande
  Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

 

 

 

Protokollförare:

 

 

 

Jenny Olofsson, sekreterare                                     Lars Woxneryd, protokolljusterare