Protokoll 170911

Protokoll fört vid telefonsammanträde nr 5, 2017- 09-11  kl 19.30

 

Närvarande:                      Cecilia von Braun

Lars Woxneryd

Anne Ahlberg
Sven-Göran Lindström

Jan Tisell
Hans Adolfsson, adjungerande kassör

 

 

Anmäld frånvaro:                                    Jenny Olofsson

Oanmäld frånvaro:                             Thomas Danielsson
 

 • 61. Mötets öppnande

Mötet öppnas

 

 • 62. Val av mötesordförande

Cecilia

 

 • 63. Val av protokollförare

Lars

 

 • 64. Val av justeringsman

Jan

 

 • 65. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

 

 • 66. Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes

 

 • 67. Godkännande av Au-beslut
  Inga Au-beslut fattade

       

 • 68. Inkomna och utgående skrivelser
  * Arbetet med nya hemsidan påbörjat
 • H Hemäng tackat för väl genomfört SM viltspår
 • Julbord med styrelsemöte Ryssby 13/12
 • Inbjudan enligt tidigare år, Cecilia bokar och skickar inbjudan.
 • Info från Drevprovskonferens Vätterleden kommer i nästa Bassetblad.
 • SM resultat skickat till JJ och SvJ.
 • Resultat skickat till CS från SM.
 • Bilder skickade
 • Auktorisation av nya raser för exteriördomare Monica Wikne, Fauve d B och för Bo Poulsson Basset Hound.
 • Saknad rosett för viltspårschampionat har skickats.
 • Ansökan från Mari Bengtsson, Kyrkhult. Au-beslut Får göra klart sin utbildning som viltspårdomare hos oss.
 • Vårt Swishkonto fungerar bara för inbetalningar
 • Faktura för inköpt skjorta har kommit
 • 69 Ekonomi

Cecilia efterhör bidrag till viltspår SM från CS.

Kassa 674 kr Bank 56 835 kr. Minskningen beror på kostnader för viltspår SM samt att bidraget till SM från CS ej kommit än.

 • 70 Utställningeskommittén

Arbete med nästa års utställning pågår.

 

 • 71 Jaktkommittén

Kallelse till drevsprovkonferens praktisk del skickas ut denna vecka av Torben.

Resultatlista SM viltspår saknas på vår hemsida. Cecilia ordnar.

Underlag för viltspårelev Torben Karlsson skickas till Laila av Anne.

Grattis till Cecilia som deltagit i Internationellt drevprov i Norge med ett förstapris.

Nästa styrelsemöte tar upp frågan om det kan vara aktuellt för oss att anordna internationellt drevprov.

Cecilia efterhör med CS och tar fram underlag inför styrelsemötet.

 

 • 72 Medlem och IT

Se första punkten under § 68

 

 • 73. Övriga frågor

Det uppdrogs till alla att undersöka möjliga lokaliteter för nästa års årsmöte.

 

 • 74. Nästa möte

Nästa möte telefonmöte 30 oktober 19.30

 

 • 75. Mötets avslutande

Cecilia avslutade mötet och tackade deltagarna.