Protokoll 171030

Protokoll fört vid telefonsammanträde nr 6, 2017-10-30 kl 19:30

Närvarande:
Jan, Cecilia, Anne, Sven-Göran ( del av), Jenny, Hans.
Oanmäld frånvaro: Lars, Thomas.

 • 76. Mötets öppnande
 • Mötet öppnades av ordföranden.
 • Cecilia von Braun valdes till mötesordförande.
 • 78. Val av protokollförare
 • Jan Tisell valdes till protokollförare.
 • 79. Val av justeringsman
 • Jenny Olofsson valdes till justeringsman.
 • 80. Godkännande av dagordning
 • Dagordningen godkändes.
 • 81. Godkännande av föregående protokoll
 • Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.
 • 82. Godkännande av Au-beslut

Inga Au-beslut fanns att godkänna.

 • 83. Inkomna och utgående skrivelser

*Internationellt drevprov
Diskussion kring arrangemanget som kan genomföras 2018 eller 2020. Sven-Göran utreder saken ytterligare och rapporterar till Cecilia.

*VU beslut
Aktuella VU-beslut gick igenom. Samtliga beslut har Jenny skickat ut via mail.

*Special och avtalsanslutna klubbars utställningar 2018
Cecilia informerade i ärendet.

*Hunting test rules
Cecilia informerade om de nya drevprovsreglerna.

*Drevprovsdomare 2016-2017+övring info
Cecilia informerade i ärendet.

*Medlemslista och statistik
Jenny skickar ut den nya medlemslistan till berörda.

*Julbord
Julbordet går av stapeln på RyssbyGymnasiet den 13/12 kl. 18:00

*Julannonser i bassetbladet
Cecilia informerade i ärendet.

*Stipendium för funktionärer
Kjell Olsson nomineras till stipendiet.

 • 84. Ekonomi

Resultatrapport och balansrapport gicks igenom.

 • 85. Utställningskommittén

Anne informerade kring vårens utställning. 1 domare saknas.

 • 86. Jaktkommittén

*Diskussion kring godkännandet av en blivande viltspårdomare. Styrelsen föreslår att vi följer viltspårkommisariens förslag gällande godkännandet.

*Drevstjärnan Syd har gått av stapeln och vinnaren är korad. Grattis Christer Johansson och Kärråsens Gneis som tillsammans med fjolårsvinnaren Mörka Skogs Sally Caspersson / Cecilia von Braun, blir våra representanter vid Basset-SM 2017.

*Det mesta av materialet från den gamla hemsidan är överflyttat till den nya sidan. Den gamla sidan ligger dock kvar på nätet i form av ett elektroniskt arkiv.

*Styrelsen beslutade att sekreteraren skall kolla pris på en dator till sig.

 • 88. Övriga frågor

*Anne redogjorde för vad som behöver komma med i nästa Bassetblad.

*Årsmötet bör avhållas i Blekinge för att få geografisk spridning på arrangemanget.

  • 89. Nästa möte

Onsdagen den 13/12 kl. 17:00 på RyssbyGymnasiet. Samling vid Nygård.

Ordföranden avslutade mötet.