Protokoll 190128

SvenskaBassetklubben, avd 4 Syd.

Protokoll fört vid telefon sammanträde nr 8, 2019-01-28 kl 19,30

Närvarande:
Cecilia von Braun
Jenny Olofsson
Lars Woxneryd
Sven-Göran Lindström
Jan Tisell
Louise Jonsson
Hans Adolfsson, adjungerande kassör

Anmäld frånvaro: Towe Sjödell

§ 105. Mötets öppnande
Cecilia förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.

§ 106. Val av mötesordförande
Cecilia von Braun valdes till mötesordförande.

§ 107. Val av protokollförare
Jenny Olofsson valdes till protokollförare.

§ 108. Val av justeringsman
Lars Woxneryd valdes till justeringsman.

§ 109. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 110. Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll lästes upp och godkändes.

§ 111. Godkännande av Au-beslut
Inga AU-beslut tagna

§ 112. Inkomna och utgående skrivelser
* Utställningsplats 2020 Arrendatorn ska säga upp sitt arrende till sommaren-2019. Är i kontakt med beagelklubben då de har samma utställningsplats i Åkulla och ser om vi kan hitta en likvärdig plats att vara på.
* Ordförande konferens i febr. Är i Örebro och Cecilia åker.
* Ny webba SBaK Eva Pettersson tar över tillfälligt efter Cilla.
* Basset SM 2019 Se
§115 Jaktkommittén
* Årets hund.
Fått info att material ska lämnas in till rasklubbarna snarast så de kan räkna ut årets hund.
* Medlemslista januari. Ny lista från SKK.
*Jakthundens dag Inbjudan till den 5/5. Sven-Göran håller i trådarna till det. *Wordpress. Uppdatering till plus. Beslutar att vi ej behöver det.
*Swich. Fått mer reklamsaker.
*Mail. Betalning till fel LA klubb. Man får själv lösa så rätt klubb får sina pengar. *Mail Diskussion om länsgränser. Finns karta och postnummer område. Ska kollas av CS så att det blir rätt på kartor.
*Mail Återaktorisering av drevprovsdomare. Behövs inget beslut fr CS.

§ 113. Ekonomi
Fortsatt stabil. 67 000 i kassan.

§ 114. Utställningskommittén
*Utställningsplats 2020 Se §112 Inkomna och utgående skrivelser.

§ 115. Jaktkommittén
* Förslag från Cecilia till samtliga domare. Som tack till samtliga Viltspår- och drevprovs domare, som ställt upp och dömt åt oss, får de var sin trisslott och tackkort skickade till sig. Styrelsen godkänner.
* Basset SM 2019 Info om vad som är bokat och klart.
*Länskampen 2019 Ska kolla upp möjligheter för att vara på samma ställe som 2018. Cecilia undersöker.

§ 116. Medlems och IT-kommittén
*Basset Bladet Sista inlämning är 15 feb. Material för utställning, länskamp, drevprovsresultat, jakthundens dag, vandringspriser och årets hund syd ska vara klart till dess.

§ 117. Övriga frågor
Inga övriga frågor

§ 118. Nästa möte
Telefonmöte den 25 februari kl 19,30.

§ 119. Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Protokollförare:

Jenny Olofsson, sekreterare Lars Woxneryd, protokolljusterare