Protokoll 180212

SvenskaBassetklubben, avd 4 Syd.

Protokoll fört vid telefon sammanträde nr 8, 2018-02-12 kl 19,30

Närvarande:
Cecilia von Braun
Sven-Göran Lindström
Jan Tisell
Jenny Olofsson
Anne Ahlberg
Hans Adolfsson, adjungerande kassör

Anmäld frånvaro:                                    Lars Woxneryd

Oanmäld frånvaro:                                  Thomas Danielsson

 • 106. Mötets öppnande

Mötet öppnades

 • 107. Val av mötesordförande

Cecilia von Braun valdes till mötesordförande

 • 108. Val av protokollförare

Jenny Olofsson valdes till protokollförare

 • 109. Val av justeringsman

Sven-Göran Lindström valdes till justeringsman

 • 110. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

 • 111. Godkännande av föregående protokoll

Föregående Protokoll gicks igenom och godkändes med en rättelse till § 98, angående frågor om viltspår till jakthundsklubbar där vi istället skickar materialet till kommissarierna och ej kommer att lägga som länk på vår hemsida.

 • 112. Godkännande av Au-beslut
  Inga AU-beslut fattade
 • 113. Inkomna och utgående skrivelser

* registreringsproblem med drevprov, Håkan Hemäng håller på att ha kontakt med SKK och hoppas på en lösning snarast.
* remiss fr CS, Gås igenom och skickar in någon dag för sent.

* medlemslista jan feb

* handledarutbildning skk för uppfödare, information.

* uppdatering för ”så här går det till på utställning” och raser som får ställas, information.

* information om SRD, bl a hur rapporteringen ska gå till.

* ansökan om utställning 2020, ansöker om 30-31 maj 2020.

* jakthundens dag 22/4-2018, Sven-Göran anmäler sitt intresse att stå i monter.

* uppdaterad rutin för inbjudan till utländska domare, information

* Information om sökt dispens till CS ang viltspårs domare, Marie Bengtsson vill avsluta sin domaraspirant i vår klubb då det inte funkar i den klubb hon börjat hos.

* skrivelser om drevprov

– bla betalning,

– ett drevprov som Around and Around startat på,

– drevprov för samma domare som avstyrts pga att hund stod för championat,

– uppfödare betalt in för drevprov till valpköpares räkning och tycker kommissarien ska ordna domare till hundföraren.

* Länskampen. Statuter ska ut på hemsidan.

 • 114. Ekonomi

Bank: 57000 kr. En minskning bla av inköp av sekreterare-dator, ersättning till kommissarier och stamboksavgifter.

 • 115. Utställningskommittén

Måste ansöka utställningstid till 2020, se inkomna skrivelser.

 • 116. Jaktkommittén

Plats till Länskampen är klart och godkänt, blir på Ryssby gymnasiets marker., trol 1:a helgen i dec.

 • 117. Medlems och IT-kommittén

Daniel har uppdaterat hemsidan mot virusattacker och även gjort en backup på hemsidan till oss.

 • 118. Övriga frågor

Vandringspriser, Jan Tisell tar upp kontakten med de berörda som har priserna nu så de kommer in till årsmötet.

Årsmöte: lokal är klart och ska vara uppvärmt till dagen. Söker årsmötes ordförande. Sam tillfrågas.

 • 119. Nästa möte

Söndagen den 11 mars kl 11,00 i Nävragöl.

 • 120. Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Protokollförare:

Jenny Olofsson, sekreterare                 Sven-Göran Lindström, protokolljusterare