Protokoll 180804

SvenskaBassetklubben, avd 4 Syd.

 Protokoll fört vid telefon sammanträde nr 4, 2018-08-04 kl 15:00

 Närvarande:                                          Cecilia von Braun
                                                              Jenny Olofsson
                                                                  Sven-Göran Lindström
                                                                  Louise Jonsson
                                                                  Jan Tisell
Hans Adolfsson, adjungerande kassör

Anmäldfrånvaro:                                   Towe Sjödell

 

Oanmäld frånvaro:                                Lars Woxneryd

 

 § 46. Mötets öppnande
Mötet öppnades.

§ 47. Val av mötesordförande
Cecilia von Braun valdes till mötesordförande

§ 48. Val av protokollförare
Jenny Olofsson valdes till protokollförare

§ 49. Val av justeringsman
Sven-Göran Lindström valdes till justeringsman

§ 50. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§ 51. Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll lästes upp och godkändes.

§ 52. Godkännande av Au-beslut
* laptop och skrivare
Försäljning godkändes
* viltspår aspiranttjänstgöring, Hanna Wulf.
Hanna är nu klar för aspiranttjänstgöring och godkändes för att fortsätta.

§ 53. Inkomna och utgående skrivelser
* SKK, Håkan Hemäng och Catrin Hulten: byte av utställningsplats
Information om att utställningsplats är godkänt. Daphne Blomkvist har också fått del av informationen då hon nu är ny utställningsansvarig i CS.
* Håkan Hemäng, tack för förtroende och material till basset bladet.
Håkan tackar för fortsatt förtroende som ordförande, efterlyser samtidigt material till basset bladet.
* Towe, uppfödare ang GPRS
Har kontaktat uppfödarna på vår hemsida och vi tar bort de som inte vill stå kvar.
* info om vår utställning till styrelsen
Mail konversation angående vad göra till tydinge utställningen som varit i år.
* sommarfest 4/7 -2019
Mail konversation angående anmälda till vår träff som tyvärr blev inställd för förfå anmälda till den.

§ 54. Ekonomi
Vi har nu 51000 kr. Vi har fortfarande inte fått in pengar för medlemsavgifterna.

§ 55. Utställningskommittén
* Byte av utställningsplats (se inkomna o utgående skrivelser)
Är godkänt och klart från SKK och vi kommer att vara på Linneryds camping i Tingsryd
* Louise info om bokning av campingplats till utställningen 2019.
Är bokat och en skriftlig överenskommelse inväntas.

§ 56. Jaktkommittén
* Drev SM 2019
Cecilia kollar upp boendemöjligheter.
* Länskamp, fastställande av datum
Beslutar om att den kommer att genomföras den 1/12-2018. När allt är förankrat med Ryssby kommer Jan Tisell att maila ut info till styrelsen.
* Nya regler drevstjärnan syd.
D
et kommer att vara ett officiellt prov, inte som tidigare då det varit inofficiell tävlan. Gällande drevprovsregler kommer att gälla men vi beslutar att max tiden
drevprovsdagen är 4 timmar.
* Towe och Louise info om spårkurs
Eftersom rådande väderförhållande har det inte gått att genomföra en spårkurs, men ser över möjligheterna för kommande höst.
* Godkännande av nya viltspårdomare.
Godkänner Marie Bengtsson och Torben Karlsson till nya viltspådomare.

§ 57. Medlems och IT-kommittén
Inget nytt.

§ 58. Övriga frågor 
*årsmöte -2019, – datum, tid
Preliminärt kommer vi att ha årsmöte den 10/3 -2019 kl 13,00 i Halmstad. *drevprovskonferens.
beslutar att ställa in i år pågrund av tidigare bristande intresse och inga nya
regler är inte satta.
*basset bladet
Sista manusstopp är snart och vi behöver få in material. Vi samlar och skickar till cecilia snarast.
*julbord
pratar om att se om det är möjligt att göra en medlemsträff under ett julbord
till självkostnadspris. Vi kontrollerar möjligheter till nästa möte.

§ 59. Nästa möte
Telefonmöte den 24 september kl. 19,30

§ 60. Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Protokollförare:

Jenny Olofsson, sekreterare               Sven-Göran Lindström, protokolljusterare