Protokoll 180924

SvenskaBassetklubben, avd 4 Syd.
Protokoll fört vid telefon sammanträde nr 5, 2018-09-24 kl 19,30

Närvarande:                                        Cecilia von Braun
                                                            Jenny Olofsson
                                                                Lars Woxneryd
                                                                Jan Tisell
Towe Sjödell
Hans Adolfsson, adjungerande kassör

Anmäld frånvaro:                                Sven-Göran Lindström 

Oanmäld frånvaro:                                Louise Jonsson

 

§ 60. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

§ 61. Val av mötesordförande
Cecilia von Braun valdes till mötesordförande

§ 62. Val av protokollförare
Jenny Olofsson valdes till protokollförare

§ 63. Val av justeringsman
Lars Woxneryd valdes till justeringsman

§ 64. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§ 65. Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll lästes upp och godkändes.

§ 66. Godkännande av Au-beslut
Inga Au-beslut har inkommit

§ 67. Inkomna och utgående skrivelser
* Viltspårdomare
Marie Bengtsson och Torben Karlsson är nu registrerade och klara hos SKK som
domare
* Domare Utställning
Domare för 2020 är kontaktade och en är bokad.
* Medlemslistor, statistik och etiketter
Info från CS om nya medlemmar
* One.com
Info om en backup via one.com. Vi beslutar för att utnyttja den.

§ 68. Ekonomi
Utbetalningen av medlemsavgifterna har inkommit. CS får betalt av SKK och
sen kommer de till LA avdelningarna.
Vi har nu 64000 kr efter medlemsavgifter, viltspår och drevprov.

§ 69. Utställningskommittén
* info domare om byte av utställningsplats
Allt bokat och klart till Linneryds camping 2019.
* Stugbokning till ringsekreterare, domare 2019
Är bokat.
* Avtal på utställningsplats
fått avtal av campingansvarig Andreas Ober
* Bokning av domare 2020
Paul Sanders är bokad och klar. Vi håller på att få klart med Theres Johansson.

§ 70. Jaktkommittén
* Drevprovskonferens i Vätterleden.
Cecilia informerar om träffen som var mycket bra. Några förändringar och
revideringar som är meddelat till kommissarien.
* Länskampen
Inbjudan är skickade. Det kommer att bjudas på kaffe, fralla och lättare lunch.
Daniel Ivarsson är den som tar hand om allt på Ryssby.
Godkändes också att inköpa buckla till pristagarna
* Ang nya regler drevstjärnan syd.
Får ej ha kortare drevprovsdag på några tävlingar alls. Därav diskuteras
huruvida vi ska kunna ta ut den bästa hunden för dagen. Förslag är att
hunden med kortast provdag och 2 st 1or får extra inofficiella poäng. Förslaget går vidare till CS.
* Spårkurs
Försöker hitta möjligheter och tid.
* Drev SM 2019
Cecilia har en plats på förslag som ska kollas lite mer, det är i Grimsnäs i
Skruv, 2 mil från Kosta.
* Godkännande av ny viltspårdomare.
Hanna Wulff är färdig som aspirant och har fått beröm från alla domare hon gått
för. Vi godkänner och lämnar vidare till CS.

§ 71. Medlems och IT-kommittén
Utländska bassetägare som söker medlemskap i SBaK hamnar i generell medlemskap men man kan bli placerad i vilken LA man vill om man har en önskan om det. Ordförande önskar delegering för att placera de, som så önskar, i vår LA. Vi godkänner detta.

§ 72. Övriga frågor
* Årsmötet
Vi har bokat IF Leikins klubblokal i Halmstad den 10/3-2019. Vi får tillgång
till lokalen kl 13,00 då vi börjar med att ha styrelsemöte och därefter blir det
årsmöte.
* Julbord
Är förbokat till den 9/12 kl 15,30 på Skäralids restaurang för alla syds medlemmar. Senaste anmälan är den 1/11 och den är bindande.

§ 73. Nästa möte
Telefonmöte den 5 november kl. 19,30        

§ 74. Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat

Protokollförare:

Jenny Olofsson, sekreterare               Lars Woxneryd, protokolljusterare