protokoll 181112

SvenskaBassetklubben, avd 4 Syd.

Protokoll fört vid vid telefon sammanträde nr 6, 2018-11-12 kl 19,30

Närvarande:
Cecilia von Braun
Jenny Olofsson
Lars Woxneryd
Louise Jonsson
Hans Adolfsson, adjungerande kassör
Sven-Göran Lindström (ansluter vid §83)

Anmäld frånvaro:
Jan Tisell
Towe Sjödell

Inbjuden till del av detta sammanträde:
Torben Karsson

§ 75. Mötets öppnande
Cecilia förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.

§ 76. Val av mötesordförande
Cecilia von Braun valdes till mötesordförande

§ 77. Val av protokollförare
Jenny Olofsson valdes till protokollförare

§ 78. Val av justeringsman
Lars Woxneryd valdes till justeringsman

§ 79. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§ 80. Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll lästes upp och godkändes

§ 81. Godkännande av Au-beslut
* Anmälningsavgift utställning. Godkänner att vi ändrar anmälningsavgiften såsom valpar och veteran 100 kr/hund och övriga hundar 300 kr st. Det blir också ett erbjudande fram till den 31/1-2019 att kunna anmäla och betala avgiften till ½ priset. Annons ute på hemsida med direktanmälan på hemsidan, kommer även att finnas i BB till nästa nummer.

§ 82. Inkomna och utgående skrivelser
* system för skilje på drevstjärnan syd Förslag till skiljepoäng till drevstjärnan är lämnad till CS och de ska ta upp för diskussion om det är något bra för att fortsätta användas i framtida tävlingar.
* lösenord samlat alla lösenord på en plats till bla hemsidan.
* basset SM 2019 Det är bokat lokaler i SMÖÖK’s klubbstuga till övernattning. Det är också godkänt från CS att flytta SM 1 helg framåt, vilket innebär tors 14e – fred 15e november 2019, då lokalerna inte var tillgängliga tidigare pga SKK´s utställning i Växjö helgen innan.
* medlemsförfrågan Vi har fått förfrågan från medlemmar i väst att övergå till syd. Detta är godkänt och meddelat SKK att ett byte ska ske.
* ordförandekonferens Kallelse från CS om konferens i februari 2019
* problem med bassetbladet Information om att förra numret av BB inte kommit ut till alla medlemmar. Har gått ut frågan i varje LA om vilka postnr som ej fått så detta kan redas ut vad som blivit fel.
* utställning 2020 fått godkännande av SKK.
* gravyr och beställning Pokaler till länskampen är klara att hämta.
* One.com Fått mail om uppdatering av systemet men vi avvaktar.

Cecilia lämnar mötet inför nästa skrivelse
* överklagan Torben är medbjuden till mötet för denna punkt och han stöttar med frågor angående drevprovsregler så styrelsen förstår mer innan beslut tas. Har fått in överklagan på drevprov. Det är domarens bedömning av egenskapspoäng på upptagningsförmåga som vederbörande ej är nöjd med. Hunden fått bedöningen 3 poäng och vederbörande tycker den ska höjas till 5 poäng då den haft 4 upptag av 3 olika djurslag på 3 timmar, men bara 3 av upptagen är upptagna i protokollet. Detta påpekades också. Det har hållits ett extra kollegie för denna fråga och de anser att överklagan är rätt och kollegiet, med berörd domare, beslutar en ökning av ep i upptagningsförmåga. Styrelsen godkänner kollegiets beslut och därmed får vederbörande dubbel anmälningsavgift tillbaka.

Cecilia återkommer till mötet, samtidigt ansluter Sven-Göran.

§ 83. Ekonomi
Vi har 70000 kr i kassan. Har fått in avgifter på drevprov och viltspår som ger ökningen.

§ 84. Utställningskommittén
*Domarna Theres Johansson och Paul Sanders är bokade och klara inför 2020. *Anmälan till utställningen kan nu göras direkt via hemsidan. Behöver inte använda oss av blanketter längre.

§ 85. Jaktkommittén
*Länskampen är allt ok inför.
*Lars Friberg kommer att gå aspirant som drevprovsdomare på Petit SM. Han är ny medlem i vår LA men han har alla papper klara för att fortsätta i vår LA. Styrelsen godkände honom färdig som domare i vår LA.

§ 86. Medlems och IT-kommittén
Inget för dagen.

§ 87. Övriga frågor
* julbord Ett fåtal medlemmar har anmält sig. Del av styrelsen sluter upp på Skäralids restaurang den 9 dec kl 15,30 för julbord.
* Protokoll efter drevprov Hur ska man hinna överklaga på en uttagningstävling som går veckan innan tävlingen ska gå? ( Drevstjärnan syd) Eftersom man ej får protokollet direkt efter provet till uttagningen så hinner man ej klaga på resultatet. Förslag är att efter kollegiet (som hålls samma dag som uttagningen är) så ska man få en kopia på protokollet omgående så att möjlighet finns för eventuell överklagan av resultatet. Detta godkändes av styrelsen.

§ 88. Nästa möte
Telefonmöte den 10 december kl 19,30

§ 89. Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat

Protokollförare:

Jenny Olofsson, sekreterare                                         Lars Woxneryd, protokolljusterare