protokoll 181210

SvenskaBassetklubben, avd 4 Syd.

Protokoll fört vid vid telefon sammanträde nr 7, 2018-12-10 kl 19,30

Närvarande:
Cecilia von Braun
Jenny Olofsson
Lars Woxneryd
Sven-Göran Lindström
Jan Tisell
Hans Adolfsson, adjungerande kassör

Anmäld frånvaro: Towe Sjödell

Oanmäld frånvaro: Louise Jonsson

§ 90. Mötets öppnande
Cecilia förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.

§ 91. Val av mötesordförande
Cecilia von Braun valdes till mötesordförande.

§ 92. Val av protokollförare
Jenny Olofsson valdes till protokollförare.

§ 93. Val av justeringsman
Lars Woxneryd valdes till justeringsman.

§ 94. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 95. Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll lästes upp och godkändes.

§ 96. Godkännande av Au-beslut
Inga AU-beslut tagna

§ 97. Inkomna och utgående skrivelser
* Länskampen info om genomförandet med Daniel Ivarsson/Ryssbygymnasiet
* Julbord. Bara två medlemmar som anmält sig, och en del av styrelsen. Diskussion om vi skulle ha eller inte. Beslutar för att genomföra ändå.
* Mailkonversation mellan drevprovskommissarie och fullmäktige och Ingemar Olofsson angående förbättringsområde i Syd på protokollförandet.
* Valberedningen 3 styrelsemedlemmar avgår vid årsmötet. Valberedning informerad.

§ 98. Ekonomi
Vi har 72000 i kassan. Fått in avgifter på drevprov och spår, utgifter till länskampen.

§ 99. Utställningskommittén
* 2019 Cecilia meddelar att hon kan sitta i bestyrelsen på lördagen.
* Avgift tillbaka på tidig anmälan, enbart vid anmäld hunds bortgång. Byte av klass ok innan ordinarie anmälningstid är slut.

§ 100. Jaktkommittén
* Länskamp Grattis till vinnaren Ismans Assar.
* SM 2019 Smööks lokaler bokade. Lars kollar och bokar mat med 3 rätters och
1 dryck till torsd. kvällen på hotellet som ligger i närheten. Bokas för ca 20 personer. Vi fixar frukost o lättare lunch efter provdagens slut, själva

§ 101. Medlems och IT-kommittén
Inget för dagen.

§ 102. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 103. Nästa möte
Telefonmöte den 28 Januari kl 19,30.

§ 104. Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Protokollförare:

Jenny Olofsson, sekreterare                    Lars Woxneryd, protokolljusterare