protokoll 19-12-04

SvenskaBassetklubben, avd 4 Syd.

Protokoll nr 8, fört vid julsammankomst 2019-12-04 kl 14:00

Närvarande:
Cecilia von Braun
Lars Woxneryd
Jenny Olofsson
Anders Johnsson
Sven-Göran Lindström
Hans Adolfsson, adjungerande kassör

Anmäld frånvaro:
Fredrik Sundberg
Kim Klint

§ 105. Mötets öppnande
Cecilia hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 106. Val av mötesordförande
Cecilia von Braun valdes till mötesordförande

§ 107. Val av protokollförare
Jenny Olofsson valdes till protokollförare

§ 108. Val av justeringsman
Lars Woxneryd valdes till justeringsman

§ 109. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 110. Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll lästes upp och godkändes.

§ 111. Godkännande av Au-beslut
Inga AU-beslut tagna.

§ 112. Inkomna och utgående skrivelser
*Årsmöte. Smööks klubbstuga är bokad till den 8/3-2020

*SM webba. Instruktioner inför SM och uppdateringen där.

*Protest. Blev behandlad och avslogs.

*Utställning, Åkulla-Ullared. Ullared uppbokat så vi har skrivet avtal med Åkulla.

*Utställning 2021. Domare bokade och platsen klar.

*Fråga ang viltspårprov. Uppdateringar via datan för att lättare räkna årets hund eftersökes. Frågan är vidarebefordrad till Laila.

*Utställning, evenemangstält. Anders har kollat upp och hittat ett som var lämpligt. Kollar vidare om möjligheter finns för tryck och pris.

*Medlemslista. Fått ny medlemslista från SKK

*Julbord/träff. Info om dagens träff.

§ 113. Ekonomi
Vi har ca 86000 kr i kassan.

§ 114. Utställningskommittén
*Utställning 2021 Tydinge. Domare är bokade.

*Utställningen 2020. Allt klart med fodersponsring.

§ 115. Jaktkommittén.
* Innestående inbetalda pengar från i fjol till drevprov. Vederböranden har fått påminnelse för att nyttja de i år.

*Sydostkampen som skulle gå den 7/12 är framflyttad i datum. Har ej fått besked om när.

§ 116. Medlems och IT-kommittén
Hemsidan uppdaterad vad gäller utställning 2020, Basset SM, Småhunds SM och vårt årsmöte.

§ 117. Övriga frågor
*Jakthundens dag. Frågan har kommit upp om det kommer att bli eller inte.

*Har fått samtal om frågan om drevprovsanmälan. Hur vår anmälan funkar för att få vidare informationen till protokollet. Just nu får vi ändå själva skriva i anmälningsblanketten efter anmälan för att det ska komma över till protokollet.

Cecilia kollar möjligheterna för att få vår anmälan till att gå direkt till anmälningsblanketten istället.

§ 118. Nästa möte
Nästa telefonmöte den 27/1 kl 19,30

§ 119. Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Protokollförare:

Jenny Olofsson, sekreterare

Lars Woxneryd, protokolljusterare