protokoll 190408

SvenskaBassetklubben, avd 4 Syd.

Protokoll fört vid telefon sammanträde nr 2, 2019-04-08 kl 18:00

Närvarande:
Cecilia von Braun
Lars Woxneryd
Jenny Olofsson
Anders Johnsson
Fredrik Sundberg
Kim Klint
Hans Adolfsson, adjungerande kassör
Sven-Göran Lindström, ansluter i mitten av mötet

§ 15 Mötets öppnande
Cecilia förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.

§ 16. Val av mötesordförande
Cecilia von Braun valdes till mötesordförande

§ 17. Val av protokollförare
Jenny Olofsson valdes till portokollförare.

§ 18. Val av justeringsman
Lars Woxneryd valdes till justeringsman.

§ 19. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 20. Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll lästes upp och godkändes.

§ 21. Godkännande av Au-beslut
Inga AU-beslut tagna.

§ 22. Inkomna och utgående skrivelser
* Fakturor skickade till sponsorer
* SMÖÖK har frågat om vi behöver lokal tidigare då vi kommer att ha SM. Vi kommer att ha lokalen från tor em.
* One om förnyelse.
* Ingemar Olofsson bekräftat att rättning av felregistreringar är gjorda.
* Plugins på hemsidan är uppdaterade.

§ 23. Ekonomi
Vi har 65000 kr i kassan

§ 24. Utställningskommittén
* En hel del sponsorer är klara till utställningen.
* Cecilia fixar insläpps godispåsar. Även presenter till domarna.
* Trillar fortfarande in en del anmälningar till utställningen.

§ 25 Jaktkommittén
* Cecilia har varit i SMÖÖKS lokaler och kollat inför SM
* Vi söker fortfarande mark till länskampen. Svårt att få tillgång på helgen.

§ 26. Medlems och IT-kommittén
* Uppdaterat plugins
* BB 15 maj. Ska försöka få dispens för att få med material från utställning och jakthundens dag.

§ 27. Övriga frågor
Petitklubben frågat om vår direktanmälnings funktion. De vill ha tillgång till vår. Cecilia hjälper de till en kostnad av 1000 kr annars får Daniel hjälpa de.

§ 28. Nästa möte
Telefonmöte den 8 maj kl 19,30.

§ 29. Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Protokollförare:

Jenny Olofsson, sekreterare. Lars Woxneryd, protokolljusterare