protokoll 190508

Styrelsemöte SvenskaBassetklubben avd 4 Syd

Sammanträde nr 3 via telefon, 2019-05-08 kl 19.30

Närvarande:
Cecilia von Braun
Lars Woxneryd
Jenny Olofsson
Anders Johnsson
Fredrik Sundberg
Kim Klint
Hans Adolfsson, adjungerande kassör
Sven-Göran Lindström

§ 30. Mötets öppnande
Cecilia hälsade alla välkomna och öppnade mötet

§ 31. Val av mötesordförande
Cecilia von Braun valdes till mötesordförande

§ 32. Val av protokollförare
Fredrik Sundberg valdes till portokollförare.

§ 33. Val av justeringsman
Lars Woxneryd valdes till justeringsman.

§ 34. Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen

§ 35. Godkännande av föregående protokoll
Cecilia gick igenom föregående protokoll och mötet godkände detta.

§ 36. Godkännande av AU beslut
”Poängräkning årets hund LA syd”

En medlem är fortfarande inte nöjd med poängräkningen. Hen menar att bortfallet av hundar 2:a dagen kan bli väldigt stort. Ev blandar hen ihop Sveriges hund med syds hund

Vi har tagit emot dennes synpunkter och diskuterat detta i styrelsen och styrelsen har tagit ett beslut. Mötet godkänner AU beslutet.

§ 37. Inkomna och utgående skrivelser
”Från CS ang Svedea avtal”

Styrelsen tycker att Svenska Bassetklubben får ett för litet värde i det föreslagna avtalet. Därav säger mötet nej till det föreslagna avtalet mellan Svenska Bassetklubben och Svedea.

”Utländska utställare – hur ska dom betala”

Jenny berättade att det var 2 st utländska utställare anmälda till Linneryd. Hon berättade också att det har ordnat sig med betalning.

Cecilia berättade at CS vill få till en gemensam layout (hemsida) för samtliga avd.

Basset Bleu de Gascogne har lagts till i uppfödarlistan

§ 38. Ekonomi
Hans berättade att det har kommit in 21 600 kr i intäkter sedan förra mötet. Genomgång av vilka sponsorer, till årets utställning, som har betalt in. Det har kommit in 5 000 kr i sponsring. Vi väntar på att Tingsryds Kommun ska betala in

3 000 kr. Efter detta så har vi fått in totalt 8 000 kr i sponsintäkter. Utöver detta så har vi sponsorer som har sponsrat med produkter.

I år har vi fått in mer pengar än produkter därför beslutades att vi ger Cecilia mandat att handla ”småprodukter” till utställningen för ett värde av 4 000 kr.

Det har kommit in 35 000 kr i anmälningsavgifter så totalt har vi intäkter på 43 000 kr för årets utställning.

§ 39. Utställningskommittén
Jenny berättade att det är 87 anmälda hundar till lördagen & 78 st hundar anmälda till söndagen. Domare får max döma 80 st hundar på en dag. Jenny har pratat med lördagens domare som absolut även ville döma alla valpar. Jenny har därefter sökt dispens hos utställningskommittén på SKK. De har beviljat vår dispens.

Jenny berättade vidare att det är lite bekymmer med medlemskap för några hundar. Jenny ligger på så att medlemskap betalas in så att dom kan få ställa ut.

Jenny beställer alla rosetter

Katalogen är på G. Jenny är klar med ca halva katalogen. Hon känner att det är under kontroll.

Mötet beslutade att årets programblad/katalog ska kosta 30 kr.

Mötet beslutade efter förslag ifrån Jenny att utställningen ska börja kl 10 på lördagen och kl 9 på söndagen.

Cecilia hämtar upp saker till utställningen hos Lars.

Jenny kommer skicka ut lite ”kom ihåg” till berörda inför utställningen.

Jenny berättade att samtliga 6 st Bassetraser är representerad på utställningen.

Cecilia ansvarar för att sätta upp vägskyltarna

Utställning 2020 Åkulla – Anders berättade att ny hyresgäst är på gång och därför lugnar vi oss lite med att gå vidare med platsen innan ny hyresgäst är klar. (Åkulla)

§ 40. Jaktkommittén
Jakthundens dag – Sven-Erik berättade att han tyckte det var en succé. Mycket folk som stannade upp och var nyfikna på våra Bassetraser. Svårt att bedöma hur många personer som var på evenemanget. Viktigt att marknadsföra bassetraserna och inte framhålla sin egen ras. Sven-Erik och Anders gör en summering av evenemanget och redovisar detta för styrelsen. Anders skriver ihop en berättelse till Bassetbladet.

Lars har fått OK med mark till Länskampen. Lars frågar om vi har möjlighet att låna jaktstuga för att kunna få tak över huvudet vid dåligt väder.

§41 Medlems och IT-kommittén
Inget för dagen

§ 42. Övriga frågor
Inga övriga frågor

§ 43. Nästa möte
28/6, sommarträff hos Jenny inkl styrelsemöte kl 16.00

§ 44. Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Protokollförare:

Fredrik Sundberg, sekreterare Lars Woxneryd, protokolljusterare