Protokoll 190628

SvenskaBassetklubben, avd 4 Syd. 

Protokoll nr 4 fört vid sommarträff i Perstorp, 2019-06-28 kl 16:00

Närvarande:
Cecilia von Braun
Lars Woxneryd
Jenny Olofsson
Anders Johnsson
Fredrik Sundberg
Kim Klint
Sven-Göran Lindström
Hans Adolfsson, adjungerande kassör, ansluter i mitten av mötet

 • 45 Mötets öppnande
  Cecilia hälsade alla välkomna och öppnade mötet
 • 46. Val av mötesordförande
  Cecilia von Braun valdes till mötesordförande
 • 47. Val av protokollförare
  Jenny Olofsson valdes till protokollförare
 • 48. Val av justeringsman
  Lars Woxneryd valdes till justeringsman.
 • 49. Godkännande av dagordning
  Dagordningen godkändes
 • 50. Godkännande av föregående protokoll
  Föregående protokoll lästes upp och godkändes.
 • 51. Godkännande av Au-beslut
  *Inkommen anmodan att stödja ”Föreläsning av Karl Hedin”. Beslut var att inte ”sponsra” föreläsningen. Beslutet godkändes.
 • 52. Inkomna och utgående skrivelser
  *Försäkring SKK. Information om SKK klubbförsäkring och vad den innefattar om man valt att gå med i den.
  *SM viltspår. No-Ö söker kontaktuppgifter till de som är uttagna till viltspår SM. Fredrik kollar upp och sänder vidare.
  *Disciplinärende. Vi går igenom en otrevlig händelse med en större uppfödare på vår utställning. Vi är flera i styrelsen som var närvarande vid incidenten och vi beslutar enhälligt att den kommer att skickas till CS, för vidare rapport till SKK disciplinnämnd.
  *Sponsring Tingsryd. Pengarna för sponsringen från kommunen har inte kommit in. Fredrik kollar upp och de är på väg.
  *Sommarträff. Info om dagens träff.
 • 53. Ekonomi
  Vi har ca 80000 kr i kassan.
 • 54. Utställningskommittén
  *Utställningsplats i Åkulla är fortfarande inte riktigt löst. Anders söker föreståndaren för att höra hur läget ligger inför nästa år.
  *Frågan ställs om varför man inte kan ha 1 katalog till dubbelutställning. Detta kollas upp till nästa möte.
 • 55. Jaktkommittén
  *
  Beslutar att vi ska höja domararvodet på drevprov till 500 kr pga Dreverklubben, samt flera andra LA i Bassetklubben höjt, och med det blir svårare med att få tag i domare om vi ligger lägre i ersättning.
 • 56.Medlems och IT-kommittén
  *Jenny haft problem vid årets utställning med sin skrivare. Har använt sig privata som nu lagt av. Beslutar att hon får undersöka priser för att köpa en att användas för vår räkning.
 • 57. Övriga frågor
  * Julbord/fest. Förslag ska lämnas till nästa möte.
 • 58. Nästa möte
  Telefonmöte den 26/8 kl 19,30
 • 59. Mötets avslutande
  Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.