protokoll 190826

SvenskaBassetklubben, avd 4 Syd.

Protokoll fört vid telefon sammanträde nr 5, 2019-08-26 kl 19:30

 

Närvarande:

Cecilia von Braun
Lars Woxneryd
Jenny Olofsson
Anders Johnsson
Fredrik Sundberg
Kim Klint
Sven-Göran Lindström
Hans Adolfsson, adjungerande kassör

 • 60 Mötets öppnande

Cecilia hälsade alla välkomna och öppnade mötet

 • 61. Val av mötesordförande

Cecilia von Braun valdes till mötesordförande

 • 62. Val av protokollförare

Jenny Olofsson valdes till protokollförare

 • 63. Val av justeringsman

Lars Woxneryd valdes till justeringsman.

 • 64. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

 • 65. Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll lästes upp och godkändes.

 • 66. Godkännande av Au-beslut

Inga AU-beslut tagna.

 • 67. Inkomna och utgående skrivelser
  * Sommarhälsning CS. CS informerar om våra aktiviteter och önskar alla en skön sommar.

* Disciplinärende. Protokoll är skickat till CS via snigelpost för vidare dokumentering.

* Drevprovskonferens. Se vidare §70.

* Hylte lantmäns höstmässa. Vi har fått förfrågan att vara med på mässan 27-28 september och det tackar vi ja till. Anders och Fredrik står på fredagen, Sven –Göran och Kim står på lördagen.

 • 68. Ekonomi

Vi har ca 78000 kr i kassan.

 • 69. Utställningskommittén

*Åkulla Koll av uthyrning av stuga och husvagnsplats. Kollar även av så att gräsplätten är iordning.

* Anmälningsavgifter är samma som i fjol.

 • 70. Jaktkommittén

*Info om drevprovskonferensen.

-Den sista helgen i september har östra och syd tillsammans. Öst kollar av sovmöjligheter.

-Drevprovsprotokoll ska sparas i 5 år och vi ska tillhanda ha de. Övriga prislistor ska sparas i 10 år.

-Viktigt att protokollen även går DIREKT till resp rasklubb för kontroll. De ligger sedan 14 dgr hos Håkan H innan de sänds in till SKK.

-Frågan om unghundsprov har kommit upp. Drever och Beagle har sen tidigare.

-Nya drevprovsregler from 2022 ska komma från CS på remiss. Kommer mer info som utkast i oktober.

-Småhunds SM är i Ydre i år men ska flyttas runt mer. Syd har anmält sitt intresse till att ställa upp.

*Länskampen. Torben har blivit tillfrågad om att ordna domare. Vägvisare skippas och de finns bra kartor.

Cecilia fixar med bucklor och Lars fixar lunch.

*Basset SM 14-15 nov. Domare klart. PM ska skrivas och skickas. Drevstjärnan syd är kval och 1:an kommer till SM.

Bucklor ska beställas och vi söker sponsorer till SM:et.

*Drevprovsdomare. Håller på att kolla upp vilka som är aktiva och vill döma våra hundar. De som är strukna ska meddelas till CS för vidare in till SKK.

*Nytt anmälningssätt till drevprov ligger nu på hemsidan. Ska vara lättare än tidigare.

* Meddelat Laila D vårt förhållningssätt gentemot en drevprovs- och viltspårsdomare som diskuterats.

 • 71. Medlems och IT-kommittén

Inget för dagen.

  • 73. Nästa möte
   Telefonmöte den 21/10 kl 19,30 72. Övriga frågor *Julbord. Förslag till Ljungby arena och Kosta. Medlemmar ska tillfrågas i år med.*Basset Bladet. Inget direkt att tillföra. Några rader om Länskampen. Nästa stopp är den 1/11.
  • 74. Mötets avslutande

  Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.