Protokoll 191021

Protokoll fört vid telefon sammanträde nr 6, 2019-10-21 kl 19:30 

Närvarande:

Cecilia von Braun
Lars Woxneryd
Jenny Olofsson
Anders Johnsson
Fredrik Sundberg
Kim Klint
Sven-Göran Lindström
Hans Adolfsson, adjungerande kassör

 • 75 Mötets öppnande
  Cecilia hälsade alla välkomna och öppnade mötet
 • 76. Val av mötesordförande
  Cecilia von Braun valdes till mötesordförande
 • 77. Val av protokollförare
  Jenny Olofsson valdes till protokollförare
 • 78. Val av justeringsman
  Lars Woxneryd valdes till justeringsman
 • 79. Godkännande av dagordning
  Dagordningen godkändes
 • 80. Godkännande av föregående protokoll
  Föregående protokoll lästes upp och godkändes
 • 81. Godkännande av Au-beslut

* AU-beslut viltspårdomare arvode. Arvodet i dag är 200 kr. vi beslutar att godkänna att höja arvodet till 300 kr.

* AU-beslut sydostkamp. Förslag är att vi ska ha ett mästerskap mellan länskampsvinnarna i syd och i öst. Vinnarna i länskampen syd och öst möts för att göra upp i en sydostkamp. Avdelningarna turas om att hålla i tävlingen.
förslaget godkänns och kommer att utföras första gången i år i Östs regi.

 • 82. Inkomna och utgående skrivelser

* Kennelfullmäktige i september. Info om vilka handlingar som behandlas.

* Praktisk drevprovskonferens med trevlig samvaro. Inbjudan och info om träffen av Cecilia.

* Reportage. Vi har fått möjligheten att vara med på ett jaktrepotage i tidningen allt om jakt och vapen. Vi kommer att träffas den 5 december för att genomföra detta.

* Domare länskamp o Basset-SM. Är klart sånär som reserv till länskampen.

* Disciplinnämnd skrivelse. Har fått tillbaka för förtydligande från SKK. Denna rättas och sänds åter till CS för vidare upp till SKK.

* Bidrag till Hundsport – Jakt. Vi har fått från CS om att SKK vill ha bidrag till hundsportsbilagan Jakt tidningen från alla LA. Cecilia har tidigare frågat om detta och fått avslag så vi tackar nej till detta.

* Ny Webbmaster SBaK. Det söks ny webba och redaktör för basset bladet. Cecilia har erbjudit sig webbmaster uppdraget om de byter webbhotell så hon kan arbeta med det.

* Uppspaltning av drevprovstävlingarna på hemsidan. Förslag har tillkommit att man ska sammansätta drevprovstävlingarna på hemsidan så man får bättre översikt. Detta fixas av Cecilia.

 • 83. Ekonomi

Vi har ca 93000 kr i kassan.

 • 84. Utställningskommittén

* Boende domare. Diskuterar om att hyra bil till domare och att han tar sig från hotell till utställning. Undersöker om detta är ok. Ska kolla upp lämpliga flyg och se vart det lättast är att ta sig till Sverige för att se vart vi ska boka hotell.

* Nya arrendatorn för Åkulla är ej klart ännu. Ska undersöka om det går att boka boende för nästa år innan de tagit över så vi får klart att annonsera om utställningen.

 • 85. Jaktkommittén
  * Ska be om anstånd till basset bladet till efter Basset-SM.
 • 86. Medlems och IT-kommittén
  * Inget för dagen.
 • 87. Övriga frågor

* Basset bladet. Stopp 1/11. Se § 85. Ska även se om där är mer som ska publiceras.

* Frågan om vi skulle införskaffa eventtält till när vi är på mässor. Anders ska undersöka pris och vart man skaffar sådana.

* Basset broschyrer som vi haft och delat ut på mässor börjar ta slut. Vart skaffar man nya? Frågan skickas ut till övriga LA för att höra om någon är villig att vara med att göra nya om de inte finns att tryckas upp.

 • 88. Nästa möte

Telefonmöte den 11/11 kl 19,30

 • 89. Mötets avslutande
  Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.