protokoll 191111

SvenskaBassetklubben, avd 4 Syd.

Protokoll fört vid telefon sammanträde nr 7, 2019-11-11 kl 19:30

Närvarande:
Cecilia von Braun
Lars Woxneryd
Jenny Olofsson
Anders Johnsson
Fredrik Sundberg
Kim Klint
Sven-Göran Lindström
Hans Adolfsson, adjungerande kassör

Inbjuden till del av möte:
Torben Karlsson, drevprovskommissarie och fullmäktige

§ 90 Mötets öppnande
Cecilia hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 91. Val av mötesordförande
Cecilia von Braun valdes till mötesordförande

§ 92. Val av protokollförare
Jenny Olofsson valdes till protokollförare

§ 93. Val av justeringsman
Lars Woxneryd valdes till justeringsman

§ 94. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 95. Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll lästes upp och godkändes.

§ 96. Godkännande av Au-beslut
Inga AU-beslut tagna.

§ 97. Inkomna och utgående skrivelser
* Skrivare. Fråga om inköp av skrivare. Laser bestäms och Jenny söker vidare efter lämplig färgskrivare.
* One Photo Pro. Info från ONE.com om lagring av bilder och filmer. Vi har inte behov av detta i nuläget.
* Ny Webmaster till centralklubbens sida. Cecilia anmält intresse om de går över till worldpress och många tycker att det är en bra lösning.
* Inbjudan till Basset-SM. Inbjudan är skickade till samtliga startande.
* Revidering av drevprovsregler. Förslag ska vara inne till den 1 december till CS.
* Priser SM. Info om vad vi fått ihop i prisväg till SM.
* SM-deltagare från annan lokalavdelnings kollegie. Förslag inkom av att hund som startat i annan lokalavdelning ska kunna tillgodoräkna sin start i egen LA för att vara med på SM-uttagning. Detta skulle gällas från i år men blev inget av det för stunden.
* protest Drevstjärnan syd. Inkommit en protest som behandlats av styrelsen och vidare till CS.
* Länskampen. Inbjudan är utskickad.
* Loggor. Kontaktat tryckeri för att få skrivit ut loggorna från våra sponsorer till basset- SM. Fick ett bra pris för att genomföra det. Tyvärr var det för dålig upplösning på filerna så det blev inget av det. Provar och skriva ut de på vanligt vis.

§ 98. Ekonomi
Vi har ca 96000 kr i kassan. Tilläggas att vi har sponsorer som bidragit med ett stort, bra och fint prisbord till Basset- SM.

§ 99. Utställningskommittén
*Åkulla. Varit och träffat nya arrendatorn. Väldigt trevligt möte. Dock när vi fick avtalet till oss så ville hon ha dagshyra för planen vilket inte var vad vi kommit överens om. Vi tar kontakt med Ullared igen och ser vad vi har för möjligheter där.

§ 100. Jaktkommittén
Allt är klart inför Basset-SM. Torben är med och hjälper till.

§ 101. Medlems och IT-kommittén
Inget för dagen.

§ 102. Övriga frågor
*Basset Bladet. Har fått anstånd till veckan efter basset-SM.
*Årsmötet. Ska ta kontakt med SMÖÖK och se om vi kan vara i deras lokaler.

§ 103. Nästa möte
Julträff i Kosta hos Cecilia den 4/12 kl 16,00. i samband med jaktreportage den 5/12.

§ 104. Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Protokollförare:

Jenny Olofsson, sekreterare                     Lars Woxneryd, protokolljusterare