protokoll 200125

SvenskaBassetklubben, avd 4 Syd.

Protokoll fört vid jaktsammankomst nr 9, 2020-01-25 kl 17:00

Närvarande:
Cecilia von Braun
Lars Woxneryd
Jenny Olofsson
Anders Johnsson
Sven-Göran Lindström

Anmäld frånvaro:
Fredrik Sundberg
Hans Adolfsson, adjungerande kassör

 

§ 120. Mötets öppnande
Cecilia hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 121. Val av mötesordförande
Cecilia von Braun valdes till mötesordförande

§ 122. Val av protokollförare
Jenny Olofsson valdes till protokollförare

§ 123. Val av justeringsman
Lars Woxneryd valdes till justeringsman

§ 124. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§ 125. Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll lästes upp och godkändes.

§ 126. Godkännande av Au-beslut
Inga AU-beslut tagna.

§ 127. Inkomna och utgående skrivelser
* Infobroschyr. Frågan har skickats ut till samtliga LA för att höra om någon är intresserad av att vara med att göra nya broschyrer. Det är bara 1 avdelning som har svarat att de tycker att det är en bra ide och att det var intressant. Vi jobbar vidare med punkten. * Inbjudan webkurs SBaK . Vi har tackat nej till kursen då vi redan kan Word press och dessutom tycker vi att det är på tok för dyrt för den kursen.

* God Jul och jaktträff. Info om förra mötet och julträffen.

* Obetald faktura/CS. Angående protesten som varit på bordet tidigare som avslogs har det framgått att protesten inte varit betald från början. En faktura är skickad på dubbel anmälningsavgift och den bestrids. Vi väntar svar från CS och SKK juridiska hur vida vi ska gå vidare. Vi skickar påminnelse på fakturan, med info om inkassokrav.

* Medlemslista. Fått en ny från SKK.

§ 128. Ekonomi
Vi har ca 86000 kr i kassan. Årsredovisningen visar att vi hade ett + på 21000 kr för 2019.

§ 129. Utställningskommittén
*Evenemangstält som är 3*3 meter är hittat och kostar 5000 kr utan reklamtryck och med reklamtryck 7000. Vi beslutar att ett sådant ska köpas in med texten Svenska Bassetklubben Lokalavdelning Syd. Cecilia och Anders har fått förtroende att välja färg på tältet.

* Vi har fått återbud på en av våra ringsekreterare. Väntar svar på ny från vår andra ringsekreterare.

* Fråga är skickad till utländsk domare om hur vida resan till Sverige ska bokas. Väntar fortfarande svar från honom.

* Beslutar att vi ska söka utställningsplats i Linneröd 2022 och i Ullared 2023. Inväntar tid för att söka bara.

* Liksom föregående år verkar vår ide om ”anmäl-tidigt-få-rabatt” bli en succé.

§ 130. Jaktkommittén
* Jakthundens dag kommer inte att genomföras i år.

* Det är en del som har innestående belopp för drevprov. Vi ber Hans göra en lista på dessa. Det beslutas också att innestående belopp gäller bara en säsong fram.

*Sven-Göran kollar huruvida Ellinga/ Bosjökloster kommer att hållas i år.

* Cecilia informerar om att hon tillsammans med Annika Lövgren, LA Väst, arbetar med att få fram en ändå lättare och smidigare anmälningsblankett för drevprov. I dag för Kim över alla anmälningar manuellt, och program utarbetas för automatik på detta.

§ 131. Medlems och IT-kommittén
Inget för dagen.

§ 132. Övriga frågor
* Vandringspris. Fredrik får i uppgift att samla in dessa till årsmötet.

* Årets hund pokaler. Cecilia har beställt.

* Höjd rese ersättning till domare mfl. Beslutar att vi rekommenderar hundförarna att ersätta domarna med 20 kr milen.

* Det är svårt att få drevprovs domare att vara med på kollegiet. Vi beslutar att varje domare som är med på kollegiet får en lott på var hund den dömt, under förutsättning att man deltagit på kollegiet gällande det provet. Vinst på lotten är komplett paket Ultracom R10 inkl ett års abonnemang (värde ca 7500:-) På årsmötet dras en vinnare av lotterna.

* Basset bladet har manusstopp den 15/2. Vi har material att skicka in på länskampen och sydostkampen. Även ett reportage från när styrelsen hade jaktdag/julträff.

* Vi får beskedet att Hans, vår kassör pga personliga orsaker, tackar för sig och de år han har suttit med i vår styrelse och avsäger sitt uppdrag från och med årsmötet.

§ 133. Nästa möte
Nästa telefonmöte den 2/3 kl 19,30

§ 134. Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Protokollförare:

Jenny Olofsson, sekreterare

Lars Woxneryd, protokolljusterare