Protokoll 200308 årsmöte

PROTOKOLL FÖRT VID SBaK SYD´S LOKALAVDELNINGS ÅRSMÖTE
i Lenhovda 2020-03-08.

§1 Justering av röstlängd.
Lista finns

§2 Godkännande av dagordningen.
Godkändes

§3 Val av ordförande för mötet.
Lars Woxneryd

§4 Styrelsens anmälan om protokollföring.
Jenny Olofsson

§5 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av medlem och personer angivna i §6 mom. 3 i stadgarna.
Röstning kan endast göras av medlemmar men övriga får yttra sig.

§6 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
Fredrik Sundberg och Kim Klint valdes.

§7 Fråga om mötet blivit behörigt utlyst.
Frågan besvarades med JA.

§8 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning med balans- och resultaträkning.
Verksamhetsberättelsen lästest av samtliga på mötet.
Lars Woxneryd föredrog årsredovisningen med balans- och resultaträkning.

§9 Revisorernas berättelse.
Lars Woxneryd läste revisionsberättelsen.

§10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
Fastställdes

§11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Frågan besvarades med JA

§12 Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2020.
Denna verksamhetsplan fastställdes.

§13 Beslut om styrelsens förslag till budget för 2020.
Budget förslag lästes av samtliga på mötet.
Detta budgetförslag fastställdes

§14 Beslut om antalet ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen.
Fastställdes utöver ordförande 4 ledarmöter och 2 suppleanter.

§15 Val av ordförande för 2020.
Cecilia von Braun

§16 Val av övriga ordinarie ledamöter. Hälften av ordinarie ledamöter skall vara valda på ett år och hälften på två år.
Sven-Göran Lindström omval 2 år
Jenny Olofsson omval 2 år.
Lars Woxneryd och Fredrik Sundberg har 1 år kvar.

Lotta Nilsson har av styrelsen utsetts till adjungerande kassör

§17 Val av suppleanter på ett år.
Anders Johnsson omval
Kim Klint omval

§18 Val av två revisorer och en revisorssuppleant på ett år.
Omval på Anna Wikingsson och Jessica Axelsson till ordinarie och Tommy Stengl till suppleant

§19 Val av ordförande samt ytterligare två ledamöter av valberedningen, att förbereda val, som enligt punkterna 15 – 18 skall förekomma vid nästkommande ordinarie lokalavdelningsmöte.
Lena Stengl valdes som sammankallande samt Sara Andersson. En ledarmots plats lämnas vakant.

§20 Stadgeändring gällande ett medlemskap (se sep inlaga)
Berit Roos från CS deltog på mötet och upplyste om att denna fråga inte rörde lokalavdelningar utan bara rasklubbarna, så denna fråga togs inte upp av årsmötet.

§21 Inkomna motioner
Inget inkommit

§22 Övriga frågor.
* Utlottning av Ultracom R10 inkl ett års abonnemang till våra drevprovsdomare för deras engagemang i vår klubb gjordes.
Vinnare blev Kalle Lieszkovzki. Grattis.

§23 Mötets avslutande.
Mötets ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat varpå fika och prisutdelning vidtogs

Vid protokollet:

____________________________
Jenny Olofsson, mötes sekreterare

Protokoll justerat av:

________________________ _________________________
Fredrik Sundberg                     Kim Klint