protokoll 200308

SvenskaBassetklubben, avd 4 Syd.

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte nr 1, 2020-03-08 i Lenhovda

Närvarande:
Lars Woxneryd
Jenny Olofsson
Sven-Göran Lindström
Fredrik Sundberg
Kim Klint
Anders Johnsson

Anmäld frånvaro:
Cecilia von Braun
Lotta Nilsson, adjungerande kassör

§1 Mötets öppnande
Vice Ordförande Lars Woxneryd hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat

§2 Val mötesordförande
Lars Woxneryd valdes till mötesordförande

§3 Val av Vice ordförande
Lars Woxneryd valdes till vice ordförande

§4 Val av mötessekreterare
Jenny Olofsson valdes till mötessekreterare

§5 Val av justerare
Sven-Göran Lindström valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll

§6 Val av sekreterare/kassör
Jenny Olofsson valdes till sekreterare Styrelsen beslutade att utse Lotta Nilsson till adjungerande kassör

§7 Val av materialförvaltare
Till materialförvaltare valdes Lars Woxneryd

§8 Val av firmatecknare
Cecilia von Braun, ordförande och Lotta Nilsson, adjungerande kassör valdes att var för sig vara firmatecknare.

§9 Val av arbetsutskott
Arbetsutskottet valdes att bestå av 3 styrelsemedlemmar Cecilia von Braun, Fredrik Sundberg och Lars Woxneryd

§10 Val av jaktkommitté
Jaktkommittén valdes att bestå av Cecilia von Braun, Torben Karlsson och Sven-Göran Lindström.

§11 Val av utställningskommitté
Utställningskommittén valdes att bestå av 2 ledamöter Jenny Olofsson, Sven-Göran Lindström och med Jenny Olofsson som sammankallande.

§12 Val av medlem/IT-kommitté
Cecilia von Braun valdes att ta hand om medlem/IT

§13 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§14 Nästa möte
Telefonmöte 2020-04-08 kl19:30

§14 Mötets avslutande
Lars Woxneryd tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Jenny Olofsson, Sekreterare

Sven-Göran Lindström, protokolljusterare