Protokoll 200907

Protokoll fört vid telefon sammanträde nr 4, 2020-09-07 kl 19:30

Närvarande:

Cecilia von Braun
Jenny Olofsson
Lars Woxneryd
Sven-Göran Lindström
Fredrik Sundberg
Kim Klint
Anders Johnsson
Lotta Nilsson, adjungerande kassör

 • 46. Mötets öppnande
  Cecilia hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
 • 47. Val av mötesordförande
  Cecilia valdes till mötesordförande
 • 48. Val av protokollförare
  Jenny Olofsson valdes till protokollförare
 • 49. Val av justeringsman
  Lars Woxneryd valdes till justeringsman
 • 50. Godkännande av dagordning
  Dagordningen godkändes
 • 51. Godkännande av föregående protokoll
  Föregående protokoll lästes upp och godkändes
 • 52. Godkännande av Au-beslut
  * Reviderade regler drevstjärnan syd. Styrelsen har godkänt detta. Ändrade regler ligger ute på hemsidan.
 • 53. Inkomna och utgående skrivelser
  * Reportage. Information om att tidningen med vårt jakt reportage kommer ut 18 sep.* Nytt beslut covid-19 * 2 CS SKK. Info från SKK om hur vi agerar vid aktiviteter och covid -19* Utställningskommiten SKK. Info fr SKK om hur de ställer sig till flyttade utställningar inför nästa år.* Fullmäktigemöte skjuts upp till våren 2021* Balans jun-aug. info om ekonomin

* Basset bladet. Inget att tillföra därför bestämmer vi att det ska komma in intervjuer på oss alla. Först ut drev och spårkommissarier.

* Autogiro vårt konto. Fråga om ett autogiro ingen visste vad det var. Var från årlig avgift Swish.

* Basset SM 2020. Kommer att hållas i LA Öst, och de drar ner deltagare till 11 ist för 16.

* Rosetter championat. Beställer nya championat rosetter till utställning, viltspår och jakt som är större och mer design på de. Det kommer att kosta 200 kr för de som vill uppgradera sig till denna från den gamla mindre championatrosetten.

Enbart de som gått alla viltspår hos oss kommer att få vår nya championatsrosett.

 • 54. Ekonomi
  Fortfarande stadig. 90000 kr i kassan. Intäkter på viltspår.
 • 55. Utställningskommittén
  Inget nytt.
 • 56. Jaktkommittén
  En del drevprovs anmälningar börjar trilla in.
 • 57. Medlems och IT-kommittén
  Inget för dagen
 • 58. Övriga frågor
  *Lars tackar för sig för dessa åren han varit med och meddelar att han kommer att avgå från styrelsen vid årsmötet.

*Julfest för styrelsen hos Cecilia med jakt. Kollas upp närmare december månad.

 • 59. Nästa möte
  Telefonmöte den 3/11 kl 19,30
 • 60. Mötets avslutande
  Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.