Protokoll 201103

Protokoll fört vid telefonsammanträde nr 5, 2020-11-03 kl 19.30

Närvarande:
Cecilia von Braun
Sven-Göran Lindström
Fredrik Sundberg
Kim Klint
Anders Johnsson
Lars Woxneryd

 • 61 Mötets öppnande

Cecilia hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

 • 62 Val av mötesordförande

Cecilia valdes till mötesordförande.

 • 63 Val av protokollförare

Lars Woxneryd valdes att föra protokoll.

 • 64 Val av justeringsman

Fredrik Sundberg valdes att justera protokollet.

 • 65 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

 • 66 Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll lästes upp och godkändes.

 • 67 Godkännande av Au-beslut

Beslut togs om nya championatrosetter.

 • 68 Inkomna och utgående skrivelser

Basset SM går hos avdelning Öst den 12-13 november, Lars Woxneryd grattades som Syds representant.

Bassetbladet Cecilia kollar manusstopp för nästa nummer.

Trimkurs kommer inte anordnas i Syds regi då inkommet förslag blir för dyrt.

Ultracom till domarkollegiet inköpt.

Nya länkar drevprov uppdaterade

 • 69 Ekonomi

Aktuell kassa 91 000 kr, Cecilia går igenom resultaträkning med kassören.

 • 70 Utställningskommittén

Vår utställning i Tydinge är flyttad till 8-9/5 -21. Detta pga av att SKK anordnat större utställning i närheten ”vårt” datum. En domare saknas då hen ej hade möjlighet att byta datum. En ny domare samt reservdomare bokas. Hundmat till priser klart.

Utställning -22 i Linneryd är allt utom ringsekreterare klart.

 • 71 Jaktkommittén

Kim Klint ansvarar för arrangemanget runt Sydostkampen, Anders Johnsson hjälper till, övernattning, frukost, grillunch och vägvakt om det behövs. Kartor tas fram.

Sven-Göran Lindström ansvarar för Länskampen, ordnar grillunch. Kartor tas fram.

Cecilia har ordnat pokaler till båda tävlingarna.

Remissrunda 2 revidering av drevprovsregler gicks igenom och vi kommer att svara regeländringskommittén i tid.

 • 72 Medlems och IT-kommittén

Inget att rapportera.

 • 73 Övriga frågor

Årsmöte planeras till månadsskiftet mars april 2021 någonstans i Skåne.

Julfest med jakt, 16-17/12 hos Cecilia, samma upplägg som förra året. Var och en ansvarar för sin del av julbordet.

 • 74 Nästa möte

16/12 tid meddelas via mail.

 • 75 Mötets avslutande

Cecilia tackade för visat intresse och avslutade mötet.