Protokoll 170515

SvenskaBassetklubben, avd 4 Syd.

 

Protokoll fört vid telefon sammanträde nr 3, 2017-05-15 kl 19:30

 

Närvarande:                                           Cecilia von Braun
Jan Tisell

Lars Woxneryd

Jenny Olofsson

Anne Ahlberg
Sven-Göran Lindström
Hans Adolfsson, adjungerande kassör

 

 

Ej anmäld frånvaro:                              Thomas Danielsson
Laila Dahlman

 

 

 

 

 • 31 Mötets öppnande
  Mötet öppnas

 

 • 32. Val av mötesordförande
  Cecilia von Braun

 

 • 33. Val av protokollförare
  Jenny Olofsson

 

 • 34. Val av justeringsman
  Lars Woxneryd

 

 • 35. Godkännande av dagordning
  Dagordningen godkändes

 

 • 36. Godkännande av föregående protokoll
  Föregående protokoll lästes upp och godkändes.

 

 • 37. Godkännande av Au-beslut
  *swich är igång och har fungerat bra. Kostnad 1,50/betalning. Under vår utställning användes den 26 gånger för katalogförsäljning.
  *pokaler som Laila bett om att få köpa in till sitt viltspår har godkänts.

 

 • 38. Inkomna och utgående skrivelser

*Sbak info, påskhälsning ang viltspår och drevprovsregler som är ändrade och länkar för det ligger på vår hemsida.
*Viltspårdomare som vi har diskuterat över.
*Sommarmöte den 22 juli-17 hemma hos Cecilia. Hur vi kommer att samordna med mat också vidare kommer vi att fortsätta över mail.
*Medlemslista för april har inkommit från SKK
*Medlemsstatistik för året har inkommit från SKK
*Auktorisation exteriördomare för Basset Fauve de Bretagne: Svante Frisk
*Subventionering BPH enkät. Info från SKK

 

 • 39. Ekonomi
  Vi har ca 74000 i bank och ca 3000 i kassan.
  Utställningen är inte färdigräknad men just nu verkar den gå + – 0.

 

 • 40. Utställningskommittén
  Diskussion om vi ska fortsätta med 2 dagars utställning eller om vi ska dra ner till 1 dag eller vi ska ha en på vår och en på höst. Det är styrelsen som själv avgör.

Ordf. ställde frågan om det är intressant att fortfarande ha en dubbelutställning då vi inte gör någon vinst på dem och det är ett stort arbete.
Vi kommer att fortsätta att fundera och diskutera framöver för att ta ett beslut inför hösten.

 

 • 41 Jaktkommittén
  *Har inkommit ansökan av Johan Leijon om att bli drevprovsdomare. Detta godkändes.

*Inför Viltspår SM är domare, boende och mat klart. Inbjudan ska skickas, priser ska kollas upp och vi måste försöka få fler sponsorer. Vi måste också ha någon som tar hand om lottning av domare, alla som kommer, och ser till att allt är ok med frukost, måltidsdryck mm.

 

 • 42.Medlems och IT-kommittén
  Manusstopp i bassetbladet denna vecka. Vi har material från vår utställning.

 

 • 43. Övriga frågor
  * Vi har fått inbjudan till informationsträff den 30/5 inför Bosjökloster mässan. Då ingen i styrelsen kan och de förra som har rott detta de tidigare åren inte är intresserade längre, så kommer vi att fråga medlemmarna via FB om det är någon som vill hålla i det.

 

 • 44. Nästa möte
  22 juli på sommarträff hos Cecilia von Braun

 

 • 45. Mötets avslutande
  Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.