Protokoll 170722

SvenskaBassetklubben, avd 4 Syd.

 

Protokoll fört vid sommarträff hos Cecilia von Braun nr 4, 2017- 07-22  kl 15.00

 

Närvarande:                                           Cecilia von Braun

Lars Woxneryd

Jenny Olofsson
Sven-Göran Lindström
Hans Adolfsson, adjungerande kassör

 

 

Anmäld frånvaro:                                  Thomas Danielsson
Jan Tisell

Anne Ahlberg

 

 

 

 

 • 46 Mötets öppnande
  Mötet öppnas

 

 • 47. Val av mötesordförande
  Cecilia von Braun

 

 • 48. Val av protokollförare
  Jenny Olofsson

 

 • 49. Val av justeringsman
  Lars Woxneryd

 

 • 50. Godkännande av dagordning
  Dagordningen godkändes

 

 • 51. Godkännande av föregående protokoll
  Föregående protokoll lästes upp och godkändes.

 

 • 52. Godkännande av Au-beslut
  * material bassetbladet. Är godkänt och inskickat

 

 • 53. Inkomna och utgående skrivelser
  * protokollutdrag, hundsläpp/dispens, drevprovskonferens. Torben har fått det tilldelat och kommer att skicka ut kallelse och information
  * inbjudan sommarmöte. Vidare bestämdes hur mötet kom till att läggas upp.

Mkt dålig uppslutning från inbjudna övriga funktionärer i klubben. Många svarade inte ens på inbjudan!
* SKK: medlemslista och medlemsstatistik har inkommit
* SKK: handledare uppfödarutbildning. Kommer att skicka ut en glimt om att det finns och om någon är intresserad att gå den.
*  SKK: avelskonferens inställd.
*  SKK: utbildning i föreningsteknik. För allas info.
* Ansökan om elevtjänst, domarelev, Hanna Wulf från Munka-Ljungby. Godkännes.
Diskuterade också de nya ansökningsblanketterna var de finns. Ska undersöka detta.
* Bosjökloster. Vi har meddelat att vi inte har resurser detta år att medverka men har fått till svar att vi är välkomna om vi hittar en lösning.
I samband med detta så diskuterades det om Ellinge mässan nästa år och vi ska redan nu planera inför den så vi kan få resurser till att ställa upp.
* Länkar på hemsidan. Har fått till oss att vi har länkar på vår hemsida som ej funkar. Åtgärdat.
Frågan kom upp i denna diskussion om vi får har sponsorlänkar på vår hemsida, är det något som CS har emot? Detta ska undersökas.
En fråga som kom upp också var skjortor och väskor med Sbak’s logga. Är det något som bara är upptryckt någon enstaka eller det finns att tillgå för alla.

 • 54. Ekonomi
  Vi har ca 67000 i bank och ca 700 i kassan
  Skrivare är inköpta. Ett beslut togs till att höja anmälningsavgiften för drevprov till 200 kr.
 • 55. Utställningskommittén
  Beslutat att vi kommer att fortsätta att ha dubbelutställning och nästa år kommer det att vara 26-27 maj vid Tydingesjön.

 

 • 56 Jaktkommittén
  Viltspår SM. Hans kan ej komma. Lars har ej fått svar fr sponsor. Cecilia lägger ut sponsorloggor så fort de är klart. Sven-Göran hämtar priser hos Laila på lördagen.

 

 • 57.Medlems och IT-kommittén
  Pratade om att ha nytt hemsideprogram till vår hemsida för att få ner kostnaden för vår webbmaster. Detta gör att alla i styrelsen (som vill) lätt kan själva redigera och lägga till saker på hemsidan. Vår webbmaster kommer dock att hjälpa oss att starta upp, samt biträda vid problem.

 

 • 58. Övriga frågor
  * Ordförande konferans den 16-17 sep. Cecilia och Lars åker.

 

 • 59. Nästa möte
  Telefonmöte den 11/9 kl 19,30

 

 • 60. Mötets avslutande
  Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.