Protokoll 171213

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 7, 2017-12-13 kl 17,00

 

Närvarande:                                           Cecilia von Braun
                                                               Lars Woxneryd
                                                               Sven-Göran Lindström
                                                               Jan Tisell
                                                               Jenny Olofsson
                                                               Hans Adolfsson, adjungerande kassör

Anmäld frånvaro:                                  Anne Ahlberg

Oanmäld frånvaro:                                Thomas Danielsson

 

§ 91. Mötets öppnande
Mötet öppnades

§ 92. Val av mötesordförande
Cecilia von Braun valdes till mötesordförande

§ 93. Val av protokollförare
Jenny Olofsson valdes till protokollförare

§ 94. Val av justeringsman
Lars Woxneryd valdes till justeringsman

§ 95. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§ 96. Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.

§ 97. Godkännande av Au-beslut
* fullmäktige drevprov: Beslutar att Torben får 5 kr extra för att ta fullmäktige posten. Torben tackat ja.

* dator: inköpt en dator till sekreteraren

§ 98. Inkomna och utgående skrivelser
* Årsmötet: information om att årsmötet ska hållas i Nävragöl som ligger i  Blekinge söndagen den 11/3 kl 13.00.

* Ansökan jakthundskommitens funktionärsstipendium: Vi har ansökt om stipendium till Kjell Olsson.

* Anmälan till drev-SM: info om hur anmälan går till.

* Ang jhf stipendiet: Vår ansökan blev avslagen.

* Utbildning fullmäktige/årsmötesordförande: SKK välkomnar till utbildning.

* Katalog för pc 9,0: Info om nytt program för att göra utställningsprogram.

* disciplinnämnden: Diskuterar diciplinnämnds ärenden.

* medlemslista: fått ny medlemslista.

* frågor om viltspår till jakthundsklubbar: kommer att lägga en länk om det till på vår hemsida.

* info om drevprov fr CS: Håkan Hemäng har skickat ut info om problem av registrering av drevproven till SKK

§ 99. Ekonomi
Kassa: ca 650 kr, Bank: ca 66 000 kr

§ 100. Utställningskommittén
Domare är bokade till både 2018 och 2019. Fått godkänt från SKK att ha utställningarna på de datum vi vill.

§ 101. Jaktkommittén
Vi behöver fler domare till drevprov.

§ 102. Medlems och IT-kommittén
Har fått igång hemsidan själva men har lite kontakt med Daniel fortfarande. Jenny har också fått tillgång till administration av sidan och fått lite utbildning av den.

§ 103. Övriga frågor
*Diskuterar internationellt drevprov vilket visar sig att vi är sena ute.

*Diskuterar även länskamp på drevprov. Vi har ju 4 län i vår LA och funderar på hur vi kan göra och lösa det för att anlita det. Vi kommer att fundera ut hur vi kan lösa detta.

§ 104. Nästa möte
Telefonmöte den 12 februari -2018 kl 19.30        

§ 105. Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Protokollförare:


Jenny Olofsson, sekreterare                                Lars Woxneryd, protokolljusterare