Protokoll 180507

Protokoll fört vid telefon sammanträde nr 3, 2018-05-07 kl 19:30

Närvarande:
Cecilia von Braun
Lars Woxneryd
Jenny Olofsson
Sven-Göran Lindström
Louise Jonsson
Towe Sjödell
Hans Adolfsson, adjungerande kassör

Anmäld frånvaro:
Jan Tisell

31 Mötets öppnande

Mötet öppnades

32. Val av mötesordförande

Cecilia von Braun valdes till mötesordförande

33. Val av protokollförare

Jenny Olofsson valdes till protokollförare

34. Val av justeringsman

Lars Woxneryd valdes till justeringsman

35. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

36. Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll lästes upp och godkändes.

37. Godkännande av Au-beslut

*spårdag med Louise
Godkändes och Louise och Towe fortsätter sin planering för att anordna en gemensam dag.

38. Inkomna och utgående skrivelser

*påminnelse GDPR enkäten.
information om att den ska lämnas
*kallelse fullmäktige 2018
Har genomförts och Cecilia, Lars, Hans och Kjell representerade LA syd. Sven-Göran ”lånades ut” till BFdB-klubben.
*Inbjudan till webbinarium om GDPR
Info om dag och tid. Cecilia deltog.
*påminnelse livesänd info om SKK’s utbildningskommite
info om uppdrag som utbildningsansvarig i en klubb.
*inbjudan till utbildning i föreningsteknik
som var i Skellefteå den 5 maj.
*Fördröjning av SKK:s ”arrangera jaktprov”
Info om varför det dröjer.
*statuter ”årets syd”:  drev, utställning, spår
godkända och färdiga att läggas ut på hemsidan
*handlingar inför basset fullmäktige. Genomfört.
*spårträff
Louise roddar i detta.
*mail till/från fd utställningsansvarig
Har fått tillbaka materialet och fakturorna är strukna.
*underskrift årsmötesprotokoll och det konstituerande till banken.
Hans har fått protokollen med underskrift och samtidigt godkände banken de scannade protokollen.
*kod till katalogprogram
Vi har fått nya koder från SKK
*medlemslista
från april månad

39. Ekonomi

Vi har 63000 kr i kassan

40. Utställningskommittén

* Årets utställning ligger i fas och allt är ordnat så långt det går.

* beslut om flytt av utställningsplats 2019 såtillvida SKK godkänner det.
Beslutar att flytta utställningsplatserna på 3 års intervall mellan Tydinge, Tingsryd och Åkulla. Planen är att det kommer att bli Tingsryd 2019, Åkulla 2020 och tillbaka till Tydinge 2021 osv.
Platserna har samma koncept som Tydinge, kostnadsfria, campingplats/möjligheter och servering.
*sponsorer
alla ska skriva ner vad vi fått i sponsorsaker och maila detta snarast till Jenny så vi kan hjälpas åt att få ut priserna där de ska vara.

41 Jaktkommittén

* Länskampen

Ny jaktansvarig på Ryssby kontaktas..

42.Medlems och IT-kommittén

* GDPR
Får inte ha några namn publicerade på hemsidan utan skriftligt godkännande.
Towe ska skicka runt till kennlarna för att få godkänt av de.

Cecilia stryker alla namn överallt i prislistor osv.

43. Övriga frågor

* sommarträff
beslutar att ha sommarträff för styrelsen, kommissarierna, valberedningen och revisorerna den 4 augusti 2018. Inbjudan skickas till berörda.

* dator och skrivare från fd utställningsanvarig. Beslutar att se om någon medlem är intresserad av att köpa dem.

44. Nästa möte

sommarträffen i Grönahult den 4/8 sen eftermiddag.

45. Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.