protokoll 190225

SvenskaBassetklubben, avd 4 Syd.

Protokoll fört vid telefon sammanträde nr 9, 2019-02-25 kl 19,30

Närvarande:
Cecilia von Braun
Jenny Olofsson
Lars Woxneryd
Sven-Göran Lindström
Hans Adolfsson, adjungerande kassör

Anmäld frånvaro:
Jan Tisell

Oanmäld frånvaro:
Towe Sjödell
Louise Jonsson

§ 120. Mötets öppnande
Cecilia förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.

§ 121. Val av mötesordförande
Cecilia von Braun valdes till mötesordförande.

§ 122. Val av protokollförare
Jenny Olofsson valdes till protokollförare.

§ 123. Val av justeringsman
Lars Woxneryd valdes till justeringsman.

§ 124. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 125. Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll lästes upp och godkändes.

§ 126. Godkännande av Au-beslut
Inga AU-beslut tagna.

§ 127. Inkomna och utgående skrivelser
*CUA-utbildning. Info om att SBaK anordnar utbildning för en i var LA. Vi tackar för inbjudan men har inte någon intresserad.
*utställning åkulla Kontakt med beagelklubben syd om plats att vara på. De söker ett ev sammarbete till den. Vi återkopplar.
*utställningsansökan 2021 fått info om att det är dags att söka. Vi ansöker till Tydinge den 29-30 maj. Varit i kontakt
med Tydinge och allt är ok för att ha utställning där då.
*nytt SRD-material (Särskilda rasspecifika domaranvisningar) Fått info om att det kommit nytt material. Har skickat efter det.
*div mailkonversationer
– Ang. länskamp. Ska se om det är ok att ha på samma ställe igen i år.
– ang. gemensamt medlemskap. Vi ska ta upp detta på årsmötet och styrelsen godtog detta. – info fr viltspårkommissarien ang årets hund.
– ang byte av LA om man får göra det själv? Det ska ej gå utan det ska gå via CS. CS ska komma rutiner för detta.
– Drevprovskonferens med hundsläpp. Vi ansöker om släpp i Grönahult.
– Blankett om RR.

§ 128. Ekonomi
Revisionsberättelse, balans och resultat är klart. Skrivs ut till årsmötet. Kassan är fortfarande stabil. Just nu 73000.

§ 129. Utställningskommittén
en del anmälningar har trillat in på den tidigare anmälan. Måste börja få tag i sponsorer.

§ 130. Jaktkommittén
* Jakthundens dag 5/5. Sven-Göran håller i trådarna.
* Tackkort fixade till domarna.
* Basset-SM. Mat och boende klart.

§ 131. Medlems och IT-kommittén
Inget för dagen.

§ 132. Övriga frågor
* Sekreteraren ber om att alla mail gällande SBaK kommer till sekreteraresyd@gmail.com inte till hennes privata.
* Årsmötet Sven-Göran hämtar nyckel och kollar av lokalen. Det ska handlas in fika mm att ha med. Inga motioner har inkommit.

§ 133. Nästa möte
I Leikins lokaler i Halmstad den 10 mars kl 13,00.

§ 134. Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Protokollförare:

Jenny Olofsson, sekreterare Lars Woxneryd, protokolljusterare