protokoll 190310

SvenskaBassetklubben, avd 4 Syd.

Protokoll fört vid sammanträde nr 10, 2019-03-10 kl 13,00

Närvarande:
Cecilia von Braun
Jenny Olofsson, del av mötet
Lars Woxneryd
Sven-Göran Lindström
Hans Adolfsson, adjungerande kassör

frånvaro:
Jan Tisell
Towe Sjödell
Louise Jonsson

§ 135. Mötets öppnande
Cecilia förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.

§ 136. Val av mötesordförande
Cecilia von Braun valdes till mötesordförande.

§ 137. Val av protokollförare
Lars Woxneryd valdes till protokollförare.

§ 138. Val av justeringsman
Sven-Göran Lindström valdes till justeringsman.

§ 139. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 140. Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll lästes upp och godkändes.

§ 141. Godkännande av Au-beslut
Inga AU-beslut tagna.

§ 142. Inkomna och utgående skrivelser
Felaktigt angivet jaktchampionat för Ismans Bengt i sammanställningen av årets drevprov, utställningsmeriter saknas, ägaren kontaktad.

Pokalen för årets utställningshund SBAK kom ej i tid till årsmötet, Gullanabbas Svante får denna vid annat tillfälle.

Jägarförbundet i Kalmar har frågat efter viltspårsdomare i Kalmar län, Cecilia vidarebef frågan till LA Öst.

Fråga till LA Mellan varför SM deltagande hundars resultat ej redovisas i årets drevprovssammanställningar.

Cecilia har kontrollerat SKK hunddatabas för jaktårets drevprov och uppmärksammat två felaktiga registreringar. CS har kontaktats för revidering.

§ 143. Ekonomi
Revisionsberättelse, balans och resultat är klart. Skrivs ut till årsmötet. Kassan är fortfarande stabil. Just nu 73.000:-.

§ 144. Utställningskommittén
Ansökan om utställning 2021 inskickad

§ 145. Jaktkommittén
Provmarker för Basset SM klara

Ny mark till årets länskamp behöver bokas snarast, styrelsen uppmanades att hjälpa till med detta. 4 hundar ska starta 1/12.

§ 146. Medlems och IT-kommittén
Inget för dagen.

§ 147. Övriga frågor
Hans behöver protokoll för årsmöte och konstituerande sammanträde till banken

§ 148. Nästa möte
I Leikins lokaler i Halmstad den 10 mars efter årsmötet

§ 149. Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Protokollförare:

Lars Woxneryd, sekreterare Sven-Göran Lindström, protokolljusterare