Protokoll 210215

SvenskaBassetklubben, avd 4 Syd.

Protokoll nr 8 fört vid telefonsammanträde, 2021-02-15 kl 19,30

 

Närvarande:

Cecilia von Braun
Jenny Olofsson
Sven-Göran Lindström
Fredrik Sundberg
Kim Klint
Anders Johnsson
Lars Woxneryd

    • 96. Mötets öppnande
     Cecilia hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
    • 97. Val av mötesordförande
     Cecilia valdes till mötesordförande
    • 98. Val av protokollförare
     Jenny Olofsson valdes till protokollförare
    • 99. Val av justeringsman
     Lars Woxneryd valdes till justeringsman
    • 100. Godkännande av dagordning
     Dagordningen godkändes
    • 101. Godkännande av föregående protokoll
     Föregående protokoll lästes upp och godkändes
    • 102. Godkännande av Au-beslut
     * Kim får gå upp och göra aspiranten till drevprovsdomare. Detta Godkänns av styrelsen.
    • 103. Inkomna och utgående skrivelser
     * Info från SKK:
     – Jakthunds-Aktuellt; Nyheter från SKK jakthunds kommitté.
     – Lansering av SKK klubbshop.
     – Info om SKK/CS beslut om ändrad skrivning i domaretiska regler
     – Hjälp att rekrytera handledare till SKK uppfödarutbildning på distans
     * Remiss viltspårprovregler. Har inget att tillägga.
     * Div mail från kassören bla uppsägning av kassörjobbet.
     * Jul och nyårshälsning fr CS
     * Ny medlemslista
     * Kassörs mail med bankfrågor
     * Diskussion från medlem om återbetalning av utställningsanmälan.
     * Resemedel för vår domare från Norge. Vi avvaktar lite med bokningen pga pandemin.
     * CS info
    • 104. Ekonomi
     Fortfarande god. 112000 kr i kassan.
     Bokföring är inlämnad för årsbokslut.
    • 105. Utställningskommittén
     * Diskussion om utställningen. Beslut om vi ska genomföra den till nästa möte.
     * Exteriörbedömning. Kommer att genomföras om det inte blir någon utställning. Mer om detta vid nästa möte.
    • 106. Jaktkommittén
     * Kim Klint färdig domare -att godkänna. Styrelsen gratulerar och godkänner.
     * Robert Pettersson ansökan om att bli viltspårsdomare. Styrelsen godkänner.
     * Digitalisering av viltspåren. Protokollen skall fortsättningsvis sändas digitalt mellan domare/kommisarie för att spara på portokostnader. Länk finns på hemsidan.
     107. Medlems och IT-kommittén
     BB blir en presentation av Kim och Fredrik. En liten artikel om Anders och hans hund kommer också med.
     108. Övriga frågor
     Årsmötet. Kommer troligtvis inte att kunna genomföras i april som tänkt. Vi diskuterar ett ev digitaliserat möte. Beslutar flytta detta till 15 augusti

                    109. Nästa möte
   Telefonmöte den 29 mars kl 19,30
                    110. Mötets avslutande
   Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.