Protokoll 210310

SvenskaBassetklubben, avd 4 Syd.

Protokoll nr 9,
Möte gällande ny kassör, 2021-03-10

 

Närvarande:

Cecilia von Braun
Jenny Olofsson
Lars Woxneryd
Sven-Göran Lindström
Fredrik Sundberg
Kim Klint
Anders Johnsson

 • 111. Mötets öppnande
  Cecilia von Braun hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
 • 112. Val av mötesordförande
  Cecilia von Braun valdes till mötesordförande
 • 113. Val av protokollförare
  Jenny Olofsson valdes till protokollförare
 • 114. Val av justeringsman
  Anders Johnsson valdes till justeringsman
 • 115. Kassörfråga
  Beslut gällande inval av ny kassör. Eftersom vi inte kan ha vårt årsmöte som planerat, utan det skjuts till augusti, så väljer vi in Joakim Svensson som adjungerande kassör.

Styrelsen godkänner detta.

 • 116. Mötets avslutande
  Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.