Protokoll 210615

SvenskaBassetklubben, avd 4 Syd.

Protokoll fört vid sommarträff nr 13, 2021-06-15 kl 17,00

 

Närvarande:

Cecilia von Braun
Jenny Olofsson
Sven-Göran Lindström
Anders Johnsson
Lars Woxneryd
Fredrik Sundberg
Joakim Svensson, adjungerande kassör

Anmäld frånvaro:   Kim Klint

 

 • 162. Mötets öppnande
  Cecilia hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
 • 163. Val av mötesordförande
  Cecilia valdes till mötesordförande
 • 164. Val av protokollförare
  Jenny Olofsson valdes till protokollförare
 • 165. Val av justeringsman
  Lars Woxneryd valdes till justeringsman
 • 166. Godkännande av dagordning
  Dagordningen godkändes
 • 167. Godkännande av föregående protokoll
  Föregående protokoll lästes upp och godkändes
 • 168. Godkännande av Au-beslut
  Inga AU-beslut tagna.
 • 169. Inkomna och utgående skrivelser
  *Disciplinärende från SKK. Information om uppfödare som har fått registrering och tävlingsförbud i 2 år framåt.

* Revisorer. Våra revisorer Anna Wikingsson och Jessica Arvidsson meddelar att de avgår vid nästa årsmöte.

* Basset Bladet: Ny redaktör sökes, då Eva vill sluta.

* Delegater till Basset fullmäktig. Det är anmält till Håkan vilka som kommer.

 • 170. Ekonomi

Diskussion gällande bokföringen för att mer säkerställa vad som gäller. Vi har anlitat en auktoriserad revisor för vårt bokslut och kommer att fortsätta med detta. Vi kollar om vi kan anlita KRC till revisorsuppdraget då våra nuvarande revisorer avgår vid årsmötet.

Diskussion om att vi blir arbetsgivare för de arvoden som skall betalas ut till våra kommissarier och att kostnaderna för arbetsgivaravgifterna läggs på anmälningsavgifterna för spår och drevprov.

Kassan är fortfarande god med 117000 kr.

 • 171. Utställningskommittén
  Inget nytt för dagen.
 • 172. Jaktkommittén
  Uppmanar våra viltspårskommisarier att de bör ha en fysisk träff med domarna där även några ur styrelsen kommer närvara.
 • 173. Medlems och IT-kommittén

Basset Bladet: lite om vår sommarträff

 • 174. Övriga frågor

Inga för dagen.

 • 175. Nästa möte
  Telefonmöte den 2/8 kl 19,30
 • 176. Mötets avslutande
  Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.