Protokoll 210802

SvenskaBassetklubben, avd 4 Syd.

Protokoll fört vid telefonmöte nr 14, 2021-08-02 kl 19,30 

Närvarande:

Cecilia von Braun
Sven-Göran Lindström
Kim Klint
Lars Woxneryd
Fredrik Sundberg
Joakim Svensson, adjungerande kassör

Anmäld frånvaro:

Anders Johnsson
Jenny Olofsson

 

 

 • 177. Mötets öppnande
  Cecilia hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
 • 178. Val av mötesordförande
  Cecilia valdes till mötesordförande
 • 179. Val av protokollförare
  Kim Klint valdes till protokollförare
 • 180. Val av justeringsman
  Fredrik Sundberg valdes till justeringsman
 • 181. Godkännande av dagordning
  Dagordningen godkändes efter att Årsmöte lagts till som ämne för dagen.
 • 182. Godkännande av föregående protokoll
  Föregående protokoll lästes upp och godkändes
 • 183. Godkännande av Au-beslut
  Inga AU-beslut tagna.
 • 184. Inkomna och utgående skrivelser
  Skickat in till CS vilka som ska företräda basset syd vid bassetfullmäktige

Cecilia meddelar att hon avgår som ordförande

 • 185. Ekonomi

Diskussion om ersättningsnivån till våra jakt- & viltspårskommisarier. Beslutat att frågan ska tas upp på årsmötet.

Kassan är fortfarande god med 117000 kr.

 • 186. Utställningskommittén
  Inget nytt för dagen.
 • 187. Jaktkommittén
  Viltspårskommisarier positiva till att ha en fysisk träff med domarna där även några ur styrelsen kommer närvara.
 • 188. Medlems och IT-kommittén

Cecilia meddelat att hon kliver av som delegat till bassetfullmäktige.
Styrelsen valt Torben Karlsson som ersättare.

 • 189. Årsmötet

Årsmötet Sven-Göran ordnar smörgåstårta och dricka. Lars fixar kaffe & kaka.
Jenny kollar upp med nycklar och tid för lokal.
Jenny tar fram dokument till årsmöte och låter de cirkulera till styrelsemedlemmar.

 • 190. Övriga frågor

Joakim Svensson adj kassör meddelar att han drar tillbaka sin kandidatur som fortsatt adj kassör

 • 191. Nästa möte
  Årsmöte 2021-08-15 kl 13:00 Matteröds församlingshem, Tyringe
 • 192. Mötets avslutande
  Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.