Protokoll 210825

SvenskaBassetklubben, avd 4 Syd.
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 2, 2021-08-25 i Ljungby

Närvarande:
Hans Adolfsson

Jenny Olofsson
Sven-Göran Lindström

Fredrik Sundberg
Anders Johnsson
Gillis Andersson

Lotta Nilsson, adjungerande kassör

Anmäld frånvaro:
Kim Klint

§ 12 Mötets öppnande
Ordförande Hans Adolfsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat


§ 13. Val av mötesordförande
Hans Adolfsson valdes till mötesordförande


§ 14. Val av protokollförare
Jenny Olofsson valdes till mötessekreterare


§ 15. Val av justeringsman
Fredrik Sundberg valdes till justeringsman


§ 16. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes


§ 17. Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll lästes upp och godkändes

§ 18. Organisationsfrågor
* Utse arbetsutskott: Hans Adolfsson, Jenny Olofsson och Fredrik Sundberg utsågs till arbetsutskottet.

* Utse fullmäktig: Christer Henningsson utsågs till fullmäktige.
* Utse drevprovs kommitté inkl kommissarie: Kim Klint utsågs till drevprovs kommissarie och kommer även att delta i kommittén tillsammans med Sven-Göran Lindström och
Fredrik Sundberg.
* Utse viltspår kommitté inkl kommissarie: Laila Dahlman utsågs till viltspårkommissarie för Basset raserna och Pauline Edenklint Dahlman utsågs till viltspårkommissarie för övriga raser. De kommer även att delta i kommittén tillsammans med Gillis Andersson och Anders Johnsson.
*Utse utställningskommitté inkl kommissarie: Jenny Olofsson utsågs till kommissarie och kommer att delta i kommittén tillsammans med Sven-Göran Lindström
* Utse ansvarig för hemsida: Jenny Olofsson utsåg till ansvarig för att sköta hemsidan.
* Utse ansvarig för facebook: Jenny Olofsson och Pauline Edenklint Dahlman utsågs till att ansvara för facebook sidan. De kommer att söka efter moderater till att hjälpa till.

§ 19. Godkännande av Au-beslut
Inga AU-beslut tagna.


§ 20. Inkomna och utgående skrivelser
Inga ingående och utgående skrivelser för dagen.


§ 21. Ekonomi
* Vi beslutar att höja våra anmälningsavgifter på drev- och viltspår prov från och med den 1 oktober till 250 kr.

* Lotta säger upp abonemanget på fortnox och använder sitt eget program tiill bokföringen.
* Körersättning för våra uppdrag ska begäras.

§ 22. Utställningskommittén
* beslutar att vi inte har någon tidigare anmälan till vår utställning. Anmälningsavgiften blir 100 kr för valp och veteran / dag och 300 för övriga klasser / dag. Ställer man båda dagarna så är det 500 kr / hund i övriga klasser.

* Undersöker om det går att flytta vår utställning till Tydinge igen.

§ 23. Jaktkommittén
* Drevstjärnan syd: Ändringar på reglerna ändras efter avstämning med kommissarier och fullmäktige.

* Kollar upp om datum på småhunds-SM och Basset-SM
* Länskampen / sydostkampen: Hans kontaktar öst om att skippa sydostkampen. Till länskampen kollar vi upp vem som är nominerad. Till nästa möte så undersöker vi var vi kan starta (marker), vilket datum runt 1 december som passar bäst, domare som kan ställa upp och sponsorer.
* diskuterar spårprov till våren/sommaren och lämnar fortsatt diskussion till kommittéerna för fortsatt planering.

§ 24. Medlems och IT-kommittén
* medlemslistor: Vi får kontinuerligt uppdateringar av LA syd’s medlemsregister. Behöver vi för hela landet kontaktar vi sekreteraren i CS.

* Vi får också varje månad uppdatering på nya medlemmar i vår avdelning. Till dessa ska vi börja skicka välkomstbrev. Fredrik och Anders sätter i hopa ett brev som ska användas.

§ 25. Övriga frågor
* Fullmäktige: Beslutar att Hans kommer att åka med.

* Chipläsare: klubben ska ha köpt in 5 stycken för antal år sedan. Vi ska undersöka var alla finns idag.
* Årsmöte: vi ska undersöka platser/lokaler inför nästa möte.

§ 26. Nästa möte

Teams möte den 22/9 kl 19,30

§ 27. Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Protokollförare:

Jenny Olofsson, protokollförare

Fredrik Sundberg, protokolljusterare