Protokoll 210922

SvenskaBassetklubben, avd 4 Syd.
Protokoll nr 3 fört vid teamsmöte, 2021-09-22 kl 19,30

Närvarande:
Hans Adolfsson

Jenny Olofsson
Sven-Göran Lindström

Fredrik Sundberg
Anders Johnsson
Gillis Andersson

Lotta Nilsson, adjungerande kassör

Anmäld frånvaro:
Kim Klint


§ 28. Mötets öppnande
Ordförande Hans Adolfsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat

§ 29. Val av mötesordförande
Hans Adolfsson valdes till mötesordförande

§ 30. Val av protokollförare
Jenny Olofsson valdes till mötessekreterare


§ 31. Val av justeringsman
Fredrik Sundberg valdes till justeringsman


§ 32. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes


§ 33. Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll lästes upp och godkändes


§ 34. Godkännande av Au-beslut
Drevstjärnan Syd: Reglerna godkändes av styrelsen.


§ 35. Inkomna och utgående skrivelser
* Revision av bokföring. Lotta har pratat med Bogesunds Redovisningsbyrå AB och de hjälper oss med revisonen av bokföringen när det är dags.

* Bassetbladet. Material blev inskickat och styrelsen i bladet uppdaterad.
* Info om Basset-SM. Nordöst har skickat info om dagarna på SM.
* Tillgång till Banken. Lotta har nu full tillgång till banken och kan komma igång med bokföringen.

§ 36. Rapport från SBAK fullmäktige
där var 4 motioner inkomna. 1. För att få SJCH ska det vara 3 första pris och ett drevcert. Detta tas upp 2025 igen. 2. Nya jaktregler som Nordöst har som förslag. Avslogs. 3. Ck jämställas med Cert i jaktklass. Tas upp vid nästa regelrevidering. 4. Pratades också om system inrapportering av drevprov. Det håller på att utvecklas en egen lösning i privat regi. Eva Pettersson som är redaktör för Basset Bladet hoppa av.


§ 37. Remiss nya Typ-stadgar
Vi går igenom Typ-stadgarna tillsammans.


§ 38. Ekonomi
*Bokföringsprogrammet Fortnox är uppsagd.

*bestämmer att 2 stycken attesterar utbetalningar. Förslag Hans och Lotta.
* för utlägg använder vi oss av SKK reseräkningar.


§ 39. Utställningskommittén
* utställningen 2022. Är flyttad till Tydinge pga bättre plats i Corona tider.

* Diskuterar lite om sponsring och lägger funderingarna framåt till närmare utställningen.

§ 40. Jaktkommittén
* Drevstjärnan syd: Fredrik från jaktkommitten utses som tävlingsledare.

* Datum på småhunds-SM och Basset-SM. Datum är utsatt till 25/11 på småhunds-SM och Basset-SM går den 12/11
* Länskamp / Sydostkampen: Sydostkampen avslutar vi och har varit i kontakt med öst om detta. Hans beställer bucklor och kim och jaktkommitten hjälps åt att fixa marker och domare. Datum blir runt den 1 december.

§ 41. Medlems och IT-kommittén
* Välkomstbrev till nya medlemmar. Är på gång.

* Fredrik tar kontakt med Cecilia ang ägarbytet på One.com.

§ 42. Övriga frågor
* Chipläsare. Lägger till handlingarna.

* Årsmöte. Beslutar att ha 2022 årsmöte i Halmstad. Jenny ringer och boka lokal till den 13 mars.
* Julträff. Funderar till nästa möte men förslag till träff är den 10 december.
* Material till Basset bladet: sista dag är till den 15/2.

§ 43. Nästa möte
Via teams den 26 oktober kl 19,30


§ 44. Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Protokollförare:

Jenny Olofsson, protokollförare

Fredrik Sundberg, protokolljusterare