Protokoll 211026

SvenskaBassetklubben, avd 4 Syd.
Protokoll nr 4 fört vid teamsmöte, 2021-10-26 kl 19,30

Närvarande:
Hans Adolfsson

Jenny Olofsson
Sven-Göran Lindström

Fredrik Sundberg
Anders Johnsson
Kim Klint

Lotta Nilsson, adjungerande kassör

Anmäld frånvaro:
Gillis Andersson


§ 45. Mötets öppnande
Ordförande Hans Adolfsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat

§ 46. Val av mötesordförande
Hans Adolfsson valdes till mötesordförande

§ 47. Val av protokollförare
Jenny Olofsson valdes till mötessekreterare

§ 48. Val av justeringsman
Fredrik Sundberg valdes till justeringsman

§ 49. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§ 50. Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll lästes upp och godkändes

§ 51. Godkännande av Au-beslut
Inga Au-beslut tagna.

§ 52. Inkomna och utgående skrivelser
* One.com. Hemsidan är överflyttad till Jenny Olofsson.
* Basset SM info. Info från NordÖstra om Basset SM.
* Julträff. Olika alternativ för en julträff har cirkulerat. Beslut, se nästa möte.

* Remiss. Redogör för SBaK Syds remissvar på förslaget till nya typstadgar. Detta godkänns och skickas vidare till SKK.

§ 53. Ekonomi
Fortfarande god. Ca 119 000 kr i kassan.

§ 54. Utställningskommittén
* Bestämmer att Tydinge kommer att vara den plats Syd´s utställningar kommer att vara framöver.

§ 55. Jaktkommittén
* Basset SM. Kim ordnar domare från syd som kommer med.

* Drevsjtjärnan syd rullar på och inget nytt.
* Länskampen: Pokaler finns men ska kolla hur de är märkta.
* Det har kommit med förslag om att vi ska ha en dag i skogen för våra medlemmar för att de ska se hur ett drevprov kan gå till. Vi undersöker olika alternativ men till nästa säsong.

§ 56. Medlems och IT-kommittén
* Välkomstbrev är ihopskrivet och kommer att skickas ut till våra nya medlemmar av sekreteraren.

§ 57. Övriga frågor
* Julbord blir bokat till Gransholms till den 26 november med respektive. Möte innan.

* Årsmöte: Bokat lokaler i Leikins IF i Halmstad till den 13 mars 2022 kl 13-18.

§ 58. Nästa möte
* Julbord kommer att bokas till Gransholm till den 26 november med respektive. Möte innan ca kl 17.00

§ 59. Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Protokollförare:
Jenny Olofsson, protokollförare

Fredrik Sundberg, protokolljusterare