Protokoll 211208

SvenskaBassetklubben, avd 4 Syd.
Protokoll nr 5 fört vid teamsmöte, 2021-12-08 kl 19,30

Närvarande:
Hans Adolfsson

Jenny Olofsson
Sven-Göran Lindström

Fredrik Sundberg
Anders Johnsson
Kim Klint

Anmäld frånvaro:
Gillis Andersson
Lotta Nilsson, adjungerande kassör

§ 60. Mötets öppnande
Ordförande Hans Adolfsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat

§ 61. Val av mötesordförande
Hans Adolfsson valdes till mötesordförande

§ 62. Val av protokollförare
Jenny Olofsson valdes till mötessekreterare

§ 63. Val av justeringsman
Fredrik Sundberg valdes till justeringsman

§ 64. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§ 65. Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll lästes upp och godkändes

§ 66. Godkännande av Au-beslut
Inga Au-beslut tagna.

§ 67. Inkomna och utgående skrivelser
* Information om drevstjärnan syd, länskamp, basset sm. Resultat och inställd länskamp.
* Information om riktlinjer för SBaK:s drevprov har tilldelats.

* Fel med vandringspriser. Detta är tillrättat och rätt pris har kommit till rätt inehavare.
* Protokoll från bassetfullmäktige 2021.
* Redaktionsgrupp för bassetbladet. En ifrån varje LA och rasklubb representerar så att material inkommer till gruppen för tryck till Basset Bladet.
* Hemsidan. Efter en uppdatering via ONE.com gjort så kom man inte in på hemsidan. Är återgärdat och den funkar igen.
* Julträff. Blev inställd då de blev för många avhopp.
* Reseräkning. Med anledning av en mottagen reseräkning konstaterades att SKK:s och 
SBaK:s regler för bilersättning är 18:50 kr/mil. SBaK Syd kan inte avvika från dessa
regler, speciellt inte som ersättningen avsåg ett SBAK-arrangemang.
* Information från SKK om åtgärder mot Covid-19

§ 68. Ekonomi
Fortfarande god. Ingen ny information då Kassören ej var med på mötet.

§ 69. Utställningskommittén
Inget nytt.

§ 70. Jaktkommittén
Länskampen blev inställd pga väderlek och kommer att få ett nytt datum så fort det blir väderlek för att ett drevprov ska kunna genomföras. Deltagare är informerade och blir informerade på nytt när nytt datum är bestämt.

§ 71. Medlems och IT-kommittén
Inget nytt

§ 72. Övriga frågor
Inga för dagen

§ 73. Nästa möte
Via teams den 27 januari kl 19,30

§ 74. Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Protokollförare:
Jenny Olofsson, protokollförare

Fredrik Sundberg, protokolljusterare