Protokoll 220127

SvenskaBassetklubben, avd 4 Syd.
Protokoll fört vid teamsmöte nr 6, 2022-01-27 kl 19,30

Närvarande:
Hans Adolfsson

Jenny Olofsson
Sven-Göran Lindström
Fredrik Sundberg
Anders Johnsson
Kim Klint
Gillis Andersson

Anmäld frånvaro:
Lotta Nilsson, adjungerande kassör

§ 75. Mötets öppnande
Ordförande Hans Adolfsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat

§ 76. Val av mötesordförande
Hans Adolfsson valdes till mötesordförande

§ 77. Val av protokollförare
Jenny Olofsson valdes till mötessekreterare

§ 78. Val av justeringsman
Fredrik Sundberg valdes till justeringsman

§ 79. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§ 80. Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll lästes upp och godkändes

§ 81. Godkännande av Au-beslut
Inga Au-beslut tagna.

§ 82. Inkomna och utgående skrivelser
* Kvitto. Har fått förfrågan om att skriva ut kvitton på genomförda prov till persons bokföring. Vi beslutar att vi inte kan göra det till alla som startar sina hundar. Man får använda sig av sitt eget inbetalningskvitto till redovisning.
* Bilersättning. Fått till oss via sociala medier att SKK vill höja bilersättningarna from juni

-22 och att CS skulle ta upp detta på sitt möte men vi har inte hört vidare hur allt gått därav fortsätter vi med satt ersättning.
*Information om nya viltspårregler och SKK’s viltspårkonferens.
*Länskampen. Blev genomförd den 11 januari.
* balans och resultat
* Basset bladet. Material till detta och att de flyttade manusstopp till den 15/2
* Swedish game fair skokloster 26-28 maj. Info från CS men gällde ej direkt vår lokalavdelning.

§ 83. Ekonomi
Fortfarande god. 99 600 kr i kassan. Arvode och avgifter för länskampen har utbetalats.

§ 84. Utställningskommittén
Inget nytt.

§ 85. Jaktkommittén
Inget nytt.

§ 86. Medlems och IT-kommittén
*hemsideprogram one, uppdatering är OK.

* FB. Diskuterar om hur vi går vidare med sidan.

§ 87. Övriga frågor
* material till Basset bladet 15/2. Länskampen, verksamhetsberättelse, drevprovsresultat, annons till utställning, årsmöte och viltspårprov.

*Årsmöte. Fredrik kontaktar vandringsprisinehavarna för tillbaka skick. Priser beställs. Årsmöteshandlingarna kommer att cirkuleras via mail för att fyllas i av alla.
*statuterna ska ses igenom.
*nya medlemmar 
ska följas upp med välkomstbrev.
*rosetter och frakt. Viltspår rosetter till övriga raser som ej gått alla prov hos oss till championat får köpa sin rosett för 250 kr inkl frakten (spårbar).

§ 88. Nästa möte
Via teams den 16 februari kl 19,30

§ 89. Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Protokollförare:
Jenny Olofsson, protokollförare

Fredrik Sundberg, protokolljusterare